LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA , CARE CONSTITUIE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC,
ALTELE DECÂT CELE PUSE LA DISPOZIŢIE DIN OFICIU 

 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului  ;
3. Regulamentul de ordine interioară
4. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier;
5. Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;
6. Componenţa Consiliului Local al Municipiului Marghita ;
7. Componenţa comisiilor de specialitate;

8. Rapoarte anuale întocmite de consilierii municipali, precum şi de viceprimar;
9. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
10. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Marghita, programul de audienţe;
11. Denumirea birourilor, serviciilor, direcţiilor, numerele de telefon, fax;
12.Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a municipiului Marghita;
13. Hotărârile de aprobare a bugetului local, împrumuturilor, virărilor de credite, de aprobare a contului de încheiere a exerciţiului bugetar, de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale; bilanţul contabil;
14. Hotărârile de aprobare a organigramei, statului de funcţii, numărului de personal şi regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, de numire şi eliberare din funcţie a conducătorilor serviciilor publice de interes local;
15. Hotărârile de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Marghita, privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local; documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al municipiului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de plasare                                                  
16. Hotărârile privind exercitarea în numele municipiului a tuturor drepturilor acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat, hotărârile privind numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de administraţie la societăţile comerciale şi serviciile publice de interes local;
17. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism al municipiului, hotărârile privind stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare realizării acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinaţie;
18. Hotărârile privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
19. Hotărârile privind construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
20. Hotărârile şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi cele privind asigurarea condiţiilor necesare realizării acestora;
21. Hotărârile privind asigurarea condiţiilor materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă de sub autoritatea sa;
22. Hotărârile privind organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
23. Hotărârile, dispoziţiile privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, cele privind protecţia drepturilor copilului;
24. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, a locuinţelor A.N.L , şi hotărârile pentru aprobarea lor;
25. Hotărârile privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi cele prin care se asigură buna funcţionare a acestora;
26. Hotărârile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;
27. Hotărârile privind conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Marghita ;
28. Hotărârile privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară;
29. Hotărârile privind sprijinul acordat cultelor religioase;
30. Hotărârile privind asigurarea libertăţii comerţului şi încurajării liberei iniţiative;
31. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
32. Informare privind starea economică şi socială a municipiului precum şi informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
33. Dispoziţii cu privire la prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor;
34. Dispoziţii privind asigurarea ordinii publice, cele referitoare la desfăşurarea adunărilor publice;
35. Dispoziţii privind controlul igienei şi salubrităţii localurilor publice;
36. Dispoziţii privind asigurarea întreţinerii şi reabilitării drumurilor publice, proprietatea municipiului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
37. Avize, acorduri, autorizaţii date în competenţa primarului;
38. Raportul anual privind inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului;
39. Lista certificatelor de producător eliberate;
40. Propuneri de interes public primite de la cetăţeni;
41. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
42. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;
43. Hotărâri de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
44. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului Stare Civilă;
45. Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
46. Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată, în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
47. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
48. Situaţia lunară  privind acordarea alocaţiilor pentru copii nou – născuţi,
numărul beneficiarilor de alocaţie complementară şi de susţinere pentru familiile monoparentale conform O.U.G.105/2003,

49. Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal, fondurile de natură salarială plătite beneficiarilor;

50.   Numărul personelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi fondurile lunare achitate;

51.Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
52. Alte documente şi informaţii, care nu se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.