REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR

REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR

In contextul reducerii consumului energetic, prin O.U.G. nr.174/2002, aprobata si modificata prin  Legea nr.211/2003, modificata prin O.U.G. nr.187/2005, modificata prin legea nr. 260/2006 s-au aprobat masuri speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit  si a instalatiilor aferente, realizate in perioada 1950-1990, in contextul reducerii consumului energetic.
Prin H.G.nr.1070/2003 modificata prin H.G. nr.1735/2006 s-au aprobat normele de aplicare a O.U.G.nr.174/2002

In cele de urmeaza vom enumera citeva etape si actiuni in sarcina asociatiilor de proprietari, prevazute in actele normative sus mentionate:

I. Ce reprezinta reabilitarea termica a unei cladiri de locuinte?
Reabilitarea termica a cladirilor este un proces complex, care implica mobilizarea unor importante resurse umane, materiale si financiare.
Reabilitarea termica este o investitie. Valoarea imobiliara a locuintelor reabilitate termic este superioara celor nereabilitate
Reabilitarea termica a cladirilor consta in interventii la::
a)izolarea termica a peretilor exteriori, terasei, planseului peste subsol, realizarea sarpantelor si acoperisurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, mansardarea cladirii, înlocuirea sau dublarea ferestrelor si usilor exterioare, repararea, consolidarea si zugravirea peretilor exteriori si alte elemente structurale si nestructurale care constituie anvelopa cladirilor;
b)interventii la conductele si armaturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviza a asociatiei de proprietari. 

II. Cine coordoneaza programul de reabilitare termica?
La nivel national programul este coordonat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Locuintelor.
La nivel local coordonarea acestuia intra în responsabilitatea primarilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor din Bucuresti.
Derularea programului de actiuni privind reabilitarea termica a cladirilor cuprinde urmatoarele etape de interventie:
a)auditul energetic al cladirilor;
b)proiectare etapa I – elaborarea studiului de fezabilitate pe baza masurilor specificate in auditul energetic;
c)proiectare etapa a II-a – elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
d)obtinerea autorizatiei de construire;
e)executarea si receptia lucrarilor de reabilitare termica.

III. Finantarea cheltuielilor in cadrul programului de reabilitare termica.
Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea si auditul energetic, precum si pentru proiectarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigura din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigura astfel:
a)34% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
b)33% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale si din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;
c)33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene

III. Criterii de selectie
Criteriile de selectie a cladirilor propuse a fi incluse in programele anuale sunt:
a)sistemul constructiv al anvelopei cladirii, prioritate avand cladirile realizate din prefabricate din beton armat;
b)numarul de apartamente, prioritate avand cladirile cu un numar mai mare de apartamente;
c)existenta unor factori cu efecte agravante asupra igienei si sanatatii oamenilor, precum: igrasie, mucegai etc.;
d)vechimea cladirii, prioritate avand cladirile cu o vechime mai mare;
e)starea tehnica a cladirilor din punctul de vedere al cerintei de rezistenta si stabilitate, avand prioritate cele care nu necesita lucrari de consolidare;
f)zona climatica, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind in: zona IV, zona III, zona II, zona I, zone climatice stabilite prin reglementarile tehnice in vigoare;
g)indicele de necesar de caldura pentru incalzire -pierderile termice -, calculat de catre auditor, avand prioritate cladirile cu valori mai mari ale acestuia.

IV. Etapele premergatoare reabilitarii termice
In vederea fundamentarii programului pentru anul urmator, pe perioada anului in curs se deruleaza urmatoarele actiuni:
1. Asociatiile de proprietari  solicita în scris consiliului local includerea cladirilor în programele anuale de reabilitare termica.
Solicitarea ( formular tipizat anexa 2a),  va fi însotita de urmatoarele documente:
a)fisa de identificare a cladirii, conform anexei nr. 2b);
b)hotararea adoptata in adunarea generala, cu acordul majoritatii proprietarilor, privind reabilitarea termica a cladirii in conditiile de finantare prevazute de ordonanta de urgenta
c)dovada constituirii fondului de reparatii al asociatiei de proprietari. respectiv avansul de 15% din cota-parte care,  potrivit legii, revine în sarcina  asociatiei de proprietari.
2. Consiliile locale analizeaza solicitarile si verifica documentele primite, întocmesc listele de prioritati anuale, si pana la data de 1 mai a anului in curs o transmit consiliilor judetene.
3. Consiliile judetene, analizeaza listele de prioritati primite si transmit la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului centralizatoarele listelor pe localitati, pana la data de 15 mai a anului in curs
4. MTCT, în baza fundamentarilor prezentate de autoritatile publice locale, solicita Ministerului Finantelor Publice includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din alocatii de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor cu reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate.


V. Ce trebuie sa faca asociatiile de proprietari incluse in programul anual.
  Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile de locuit multietajate incluse în programele anuale beneficiaza de finantarea cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica, în conditiile în care:
a)aproba cu votul majoritatii membrilor în adunarea generala a proprietarilor decizia de interventie si semneaza conventia-cadru cu consiliile judetene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pentru derularea, în conditiile legii, a actiunilor pentru reabilitarea termica a cladirii;
b)se instituie în favoarea statului ipoteca legala asupra locuintei;
c)se obliga sa restituie la terminarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirii sumele alocate din bugetul de stat pentru executarea lucrarilor de interventie, mai putin subventia prevazuta la art. 8 lit. a), în rate lunare egale, cu o dobânda de 5% pe an si cu o durata de rambursare de 10 ani de la data receptiei terminarii lucrarilor; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeaza majorari de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilita în conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.
Asociatiile de proprietari, in baza conventiilor incheiate, vor actiona pentru:
a)facilitarea accesului in cladire, in apartamente a persoanelor fizice/juridice atestate/autorizate pentru efectuarea auditului energetic, proiectarii si executarii lucrarilor de reabilitare termica;
b)aprobarea masurilor de reabilitare termica si insusirea indicatorilor tehnico-economici fundamentati in studiul de fezabilitate;
c)asigurarea sursei de finantare, in cuantum de 33% din cheltuielile aferente executarii lucrarilor de reabilitare termica, din fondul de reparatii, pe perioada de executie a lucrarilor;
d)asigurarea in contul aferent fondului de reparatii a unui cuantum minimum de 15% din cota-parte ce revine asociatiei de proprietari pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentati in studiul de fezabilitate,. Contul va fi alimentat din contributiile proprietarilor din condominiu sau din alte surse legal constituite, conform prevederilor ordonantei de urgenta;
e)aprobarea in adunarea generala a asociatiei de proprietari a documentelor de plata si, dupa caz, decontarea lucrarilor executate din fondurile asigurate;
f)participarea la receptie la terminarea lucrarilor, precum si la receptia finala.

  Costurile reabilitarii termice pe care le suporta asociatia de proprietari sunt cele stabilite la pct III din care se scad:
a)costul reabilitarii termice a teraselor, daca pe acestea se construiesc locuinte prin mansardare odata cu lucrarile de reabilitare termica, aceste costuri fiind incluse în costul mansardelor respective;
b)costul reabilitarii termice a spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuit, detinute de operatori economici, institutii sau alte organisme.
Costurile reabilitarii termice pe care le suporta asociatia de proprietari, se repartizeaza pe fiecare proprietar, care va suporta:
a)costul lucrarilor de reabilitare termica aferente locuintei proprii;
b)cota-parte din costul celorlalte lucrari de reabilitare termica corespunzatoare proprietatii indivize, proportional cu suprafata detinuta în proprietate. 

ETAPIZAREA SERVICIILOR SI LUCRARILOR
PENTRU REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR DE LOCUIT

– SINTEZA CIRCUITULUI INFORMATIONAL-DECIZIONAL –
                                             

1) Solicitarea asociatiei de proprietari privind reabilitarea termica a cladirii, adresata coordonatorului local, in baza hotararii luate in adunarea generala a proprietarilor
2) Fundamentarea si aprobarea programului anual de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
3) Semnarea Conventiei intre coordonatorul local si asociatia de proprietari pentru derularea  etapelor programului
4) Efectuarea auditului energetic de catre auditori energetici pentru cladiri
5) Stabilirea masurilor de reabilitare termica de catre coordonatorul local  si asociatia de proprietari
6) Emiterea certificatului de urbanism de catre autoritatea publica locala
7) Proiectare Etapa I : Elaborarea studiului de fezabilitate
8) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici de catre coordonatorii locali si asociatiile de proprietari
9) Proiectare Etapa a II-a : Proiect tehnic si detalii de executie
10) Emiterea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica
11) Executarea lucrarilor de reabilitare termica
12) Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala