Anunț privind intenţia de elaborare P.U.Z. –  ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

Anunț privind intenţia de elaborare P.U.Z.

  ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

 

              Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  Terenul este domeniu public a Municipiului Marghita, conform C.F 105778 Marghita, în suprafață de 114.900,00 mp.

            Prin Planul Urbanistic Zonal iniţiat de B.I.A. Piper Claudiu , se va studia parcela cu nr. cad.105778 Marghita, situată în extravilanul UAT Marghita, în suprafață de 114.900,00 mp.

           În interiorul Parcului industrial se propun următoarele zone funcționale, urmând să se analizeze oportunitatea acestora în cadrul unui Studiu de Fezabilitate: Zona pentru Logistică; Zona pentru Industrie mare; Zona pentru Industrie medie; Zonă pentru Industrie ușoară; Zona pentru Ateliere industriale; Zona pentru Instituții și servicii, comerț; Zonă administrativă; Zona Tehnico-edilitară; cu posibilitatea de funcțiune complementară spații de locuit – locuințe de serviciu.

        În cadrul parcelei studiate se propune o zona de amplasare a constructiilor, ce include şi reglementarea reţelelor stradale raportate la situaţia existentă şi revizuirea funcţiunilor, Parcul industrial reprezintând o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.- regim de înălţime construcţii : se va reglementa prin PUZ;

– indici de utilizare a terenului: se vor reglementa prin PUZ;

        În temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, în perioada 10.10.2022 – 24.10.2022, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris privind intenţia de elaborare PUZ, la sediul Primariei Municipiului Marghita – Serviciul de relaţii cu publicul, în intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observaţiile/sugestiile pertinente vor fi luate în considerare în etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

       Persoana responsabila cu informarea şi consultarea publicului este d-na Balog-Tecău Daniela, din  cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  www.marghita.ro

       Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris celor care au formulat observaţii/sugestii, în intervalul 25.10.2022 – 30.10.2022 şi pe site-ul www.marghita.ro