ANUNT PRIVIND INTENTIA DE APROBARE PUZ ,,PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE,,

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de aprobare, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala, a planului urbanistic zonal pentru parcelare teren în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective, pe o parcela situata pe strada K. Ferencz.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Costea Tudor se vor studia parcelele cu nr. cad.105516 in suprafata de 119 000 mp situat in Marghita strada K. Ferencz.

Principala functiune propusa a zonei studiate este locuințe.

In cadrul parcelei studiate se propune o zona de amplasare a constructiilor, ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : S(D) + P + 2E(M).

– indici de utilizare a terenului: POT max. 35,00% si CUT max. 1,5

In temeiul art. 4 al Ordinului 2701/ 2010 privind Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism din 30.12.2010 si al Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in perioada 12.04.2022 – 14.05.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de aprobare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dna Balog-Tecau Daniela, din cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31, e-mail: www.marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 12.04.2022 – 14.05.2022 si pe site-ul www.marghita.ro