Sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Marghita pe data de 26 iunie 2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de miercuri  26.06.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  :

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului situat în Marghita str. Crișan nr. 7a 651 CF 102216 Marghita și cad 652 CF 102274 Marghita, proprietate privată a Municipiului Marghita , teren aferent construcțiilor,  către proprietarii acestora.

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor , proprietate privată a Municipiului Marghita ocupate de construcții cu destinația garaje din str. Aleea Tineretului și însușirea rapoartelor de evaluare realizate de evaluator autorizat ANEVAR pe aceste terenuri.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC AGRILINC SRL pentru extindere construcții

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, învțământ,sănătate,culte și protecție socială

      Comisia de buget finanțe

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul local al Municipiului Marghita  la cultele religioase de pe raza unității administrativ teritoriale Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare:  Comisia de buget finanțe

  1. Probleme curente