Sedinta ordinara a CLM din data de 30.01.2018

Dispoziţia  nr. 19 din  25.01.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  30.01.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 30.01.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a vânzării directe a suprafetei de 320 mp. cu nr. cadastral 102270 înscris in CF nr. 102270 , teren proprietate privată a municipiului Marghita situat in Marghita str. I.L.Caragiale nr. 35  către S.C.Ravanar – Trans S.R.L.

     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

     Raport de avizare. Comisia  de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral intocmit pentru pajistile din municipiul Marghita , conform OUG 34/2013

     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

     Raport de avizare. Comisia de agricultura

                                   Comisia  de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Listelor de prioritate   pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2017 și 2018 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

       Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

       Raport de avizare. Comisia  de administrare a domeniului public si privat

                                     Comisia socială

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate  in intravilanul  municipiului Marghita si aprobare consituire numere cadastrale

                 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare. Comisia juridica

                                              Comisia  de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării si stabilirea pretului de vânzare a terenului proprietate privată in cota de 2118 mp/2156 din cad.  101896 inscris in CF 101896 Marghita, Calea Republicii nr. 33 către proprietarii constructiei edificate pe teren , domnii Savu Ovidiu Augustin, Buzilă Sorin Petru si Buzilă Florentina, Sarca Ovidiu Mircea si Sarca Adriana Simona

                 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia  de administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.42/29.09.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele aflate în dotarea parcului auto propriu din cadrul Primăriei Municipiului Marghita

                  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare : Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre privind privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2017

                  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare: Comisia sociala

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi anumărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2018

                  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare: Comisia sociala si Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit

Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

                  Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia sociala si Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  pentru anul 2018

                        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia  de bugent finante

 1. Proiect de hotărâre pentru  achizitionarea terenului situate in intralvila str. Salcamilor   10 ,in suprafaţă de 21.072 mp. înscris in CF 103476 Marghita cu nr. cad. 103476  si CF 103475 Marghita, cu nr. cad. 103475     

                      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                      Raport de avizare: Comisia buget finanţe

 1. Proiect de hotarâre pentru “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu (acronim CROSSLOCALDEV)”PROMOTING AN INTEGRATED APPROACH REGARDING THE IMPROVING OF THE EMPLOYMENT RATE AND BUSINESS ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF MARGHITA AND BERETYOUJFALU MICROREGIONS , în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 3 – Imbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere  și a contribuției proprii necesare implementării acestuia

        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                      Raport de avizare: Comisia buget finanţe      

 1. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la primaria Municipiului Marghita pe semestrul II al anului   2017
 2. Proiect de hotarare pentru  atribuire denumire strada
 3. Propunere calificativ evaluare performante individuale ale secretarului UAT Marghita pe anul 2017 , in temeiul art. 107 alin.2 din HG 611/2008ca