Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă organizatîn data de 07.10.2021 pentru funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Poliția Locală Marghita din cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/4169  din 22.09.2021

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent,Compartiment ordine publică și rutieră

85,33

puncte

Admis

2.

 

1/4170  din 22.09.2021

 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent,Compartiment ordine publică și rutieră

77,00

puncte

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţieîn termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 11.10.2021, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 07.10.2021, ora 12,00 la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.