RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017

 Municipiul Marghita

INDICATORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2017 A1 60
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 16
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
  1. pe site-ul propriu
A2_1
  1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
      c.   prin mass-media A2_3          0
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative A3          1
Din care, solicitate de:
     a. persoane fizice A3_1 0
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2 1
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ A4   0
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite A5 1
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate A6   1
7. Numărul total al recomandarilor primite A7    1
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative A8    0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite A9     0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2017 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,) A10     1
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) B1 6
               a. afişare la sediul propriu B2_1
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2
               c. mass-media B2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) B3 12
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice B5 0
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 0
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptate B7_1 0
               b. vot secret B7_2 0
               c.alte motive (care ?) B7_3 0
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8 6
9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 2
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 0
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 0
               c. în curs de soluţionare C1_3 0

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

  • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
  • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
  • Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
  • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
  • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
  • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată