PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de vineri , 21 august 2020 orele 13,00, Primaria Municipiului Marghita

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individua1e(case familiale) din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE Bihor si aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare a municipiului Marghita

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

      Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării unor pozitii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita, constituirea unor numere cadastrale și reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Marghita

       Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

       Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru insusirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului  de vanzare actualizat a unor  terenuri  proprietatea privata a orasului pe care sunt construite  garaje proprietatea persoanelor fizice

        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

        Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, pentru obiectivul de investitii  Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea”cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

        Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, pentru obiectivul de investitii  Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

         Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 78 din 26.06.2019 și 133 din 30.10.2019 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp  din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC AGRILINC SRL

        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

        Raport de avizare: Comisia juridica

 1. Proiect de hotarare pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita, situată pe str. Piața Independenței, nr. 3, înscris în CF nr. 100886 Marghita, nr. topo. 100886, către titularii contractelor de concesiune

          Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

          Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiect pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita, situată pe str. Republicii, nr. 49, înscris în CF nr. 102232 Marghita, către titularul contractului de concesiune Papp Laszlo

          Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2020

         Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiect de hotarare pentru actualizarea inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Marghita

    Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren în cotă parte  de 56 mp/126638 mp din terenul cu nr.top.1476/1 înscris în C.F. nr.104951- Marghita , situat în Marghita, str. Salcâmilor nr.4 , către Buboi Vasile Remus și soția Buboi Ortenzia Ramona

     Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 163 din 09.01.2008 care are ca obiect un spațiu în  suprafață de 31 mp și a cotei  părți de 8,39 mp din spațiile comune din  imobilul situat pe str. Crișan  nr. 2, etaj, Marghita, încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Bihor

    Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1.  Proiect de hotarare pentru aprobarea acordarii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către OMV Petrom  pe  teren proprietate publică a municipiului Marghita in suprafata de 85 mp. din terenul in suprafata totala de 16090 mp. conform CF 51470 Tauteu pentru realizarea investitei Cresterea integritatii conductei de gaze consumatori –Racord Chiribis

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                Comisia juridica

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Marghita  in suprafata de 234 mp inscris pe  nr. cad 104952 CF 104952 Marghita

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                 Comisia juridica

16. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2020

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica  a UAT Marghita 

    Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                 Comisia de agricultura

 1. Raport de activitate pe perioada ianuarie iulie 2020 a Politiei Locala a Municipiului Marghita

Intocmit Demeter Cornelia