PROGRAMUL ANUAL

PROGRAMUL ANUAL

             Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2023, pentru activități nonprofit de interes general,

în baza Legii nr. 350/2005

            Autoritatea finanțatoare Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.

 În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție bugetară 2023.

            Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de  220000 lei, aprobată pentru anul 2023, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 20.02.2023 , sunt prezentate în Programul anual al finanțărilor nerambursabile:

Nr. crt.

Domeniul de activitate finanțat

Suma aprobată

-lei-

1.

Cultură

80000

2.

Sport

140000

 

Total

220000

 Selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare

nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2023

                        Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,

            Municipiul Marghita invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile cultură și sport.

            1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și sport pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

  1. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local în valoare de 220.000 lei, pentru următoarele domenii: 80.000 lei pentru domeniul cultură și 140.000 lei pentru domeniul sport.
  1. Durata proiectelor: până la data de 31.12.2023.
  1. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 28 aprilie 2023, ora 15,00.
  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul municipiului Marghita, Calea Republicii, nr.1, județul Bihor, la Compartimentul de informare publică al municipiului Marghita.
  1. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada: 9-10 mai 2023 și se vor face în ordinea punctajului obținut de fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se poate obține de pe website-ul Primarie Municipiului Marghita: https://marghita.ro/language/ro/category/fonduri-nerambursabile/