Nota de informare DCP

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Marghita, județul Bihor este operator de date cu caracter personal, asigurând implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), intrat în vigoare la 25 mai 2018.

 

Datele de contact ale UAT Municipiul Marghita, județul Bihor:

Sediul: Calea Republicii nr. 1, Marghita, județul Bihor

Telefon: 0259362001

Fax: 0359409982

Email: primaria@marghita.ro

Website: https://marghita.ro/

Reprezentant legal: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

La nivelul UAT Municipiul Marghita, județul Bihor, este desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, conform dispozițiilor art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679, care poate fi contactat la telefon 0259362001 email primaria@marghita.ro.

 1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine UAT Municipiul Marghita, județul Bihor [ 6 alin. (1) lit. (c)];
 • pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestită UAT Municipiul Marghita, județul Bihor [ 6 alin. (1) lit. (e)].

 

În cazul în care legislația aplicabilă prevede prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, UAT Municipiul Marghita, județul Bihor va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) 2016/679.

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopul desfășurării activităților specifice instituției, și anume:

 • registratură și relații cu publicul;
 • registrul agricol;
 • fond funciar;
 • stare civilă și evidența persoanelor;
 • asistență socială;
 • urbanism, cadastru, disciplina în construcții;
 • administrarea patrimoniului public sau privat, încheiere contracte;
 • achiziții publice;
 • investiții;
 • managementul proiectelor;
 • emitere certificate/autorizații/avize potrivit normelor legale;
 • impuneri și încasări taxe și impozite;
 • executare silită;
 • plăți;
 • monitorizare servicii publice;
 • constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor;
 • reprezentarea în fața instanțelor de judecată;
 • resurse umane;
 • activități specifice în relațiile cu învățământul;
 • tehnologia informației și a comunicațiilor;
 • arhivare;
 • activități de presă și relații publice;
 • cultură și sport;
 • promovare turistică;
 • audit;
 • servicii administrative, precum și orice alte activități specifice instituției ce derivă din acte normative.

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

 

Temeiul juridic principal al prelucrării se regăsește în:

Dreptul Uniunii:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor;
 • Directiva 2002/58/CE din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice);

Dreptul intern:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor colectează numai datele cu caracter personal necesare în raport cu scopurile menționate.

Prin date cu caracter personal înțelegem orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date cu caracter personal colectate de UAT Marghita, județul Bihor pentru a asigura furnizarea serviciilor publice prevăzute de lege:

 • numele și prenumele persoanei fizice;
 • domiciliul sau reședința persoanei fizice;
 • codul numeric personal (CNP);
 • seria și numărul actului prin care se dovedește identitatea persoanei fizice (buletin, pașaport sau carte de identitate);
 • date privind proprietatea sau dreptul de folosință asupra unui bun imobil;
 • date de stare civilă;
 • date privind veniturile, taxele și impozitele persoanei fizice;
 • date privind situația financiară a persoanei fizice, situația creditelor, contul/conturile;
 • date privind originea rasială și etnică;
 • date privind sănătatea;
 • date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier;
 • semnătura;
 • adresa de email;
 • numărul de telefon;
 • orice alte date care contribuie la identificarea persoanei fizice.

Date cu caracter personal colectate de UAT Marghita, județul Bihor pentru încheiere de contracte cu furnizorii de bunuri, lucrări sau servicii:

 • numele și prenumele reprezentantului legal;
 • funcția;
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de email).

Date cu caracter personal colectate de UAT Marghita, județul Bihor pentru activități specifice resurselor umane:

 • numele și prenumele persoanei fizice;
 • domiciliul sau reședința persoanei fizice;
 • codul numeric personal (CNP);
 • seria și numărul actului prin care se dovedește identitatea persoanei fizice (buletin, pașaport sau carte de identitate);
 • date de stare civilă;
 • date privind originea rasială sau etnică;
 • date privind încadrarea, promovarea, sancționarea angajaților;
 • date privind salarizarea personalului;
 • date privind vechimea și pregătirea profesională a angajaților;
 • date privind integritatea comportamentală;
 • date privind sănătatea;
 • date privind apartenența la sindicate;
 • date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier;
 • semnătura;
 • contul bancar;
 • adresa de email;
 • numărul de telefon;
 • orice alte date care contribuie la identificarea persoanei fizice.

Date colectate de UAT Marghita, județul Bihor prin intermediul sistemului de supraveghere video pentru: prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni; asigurarea pazei și protecției persoanelor, a bunurilor și a valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejurimilor afectate acestora; supravegherea traficului rutier:

 • imagini digitale referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video. Acestea pot constitui date cu caracter personal chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei sau chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (de ex. numărul de înmatriculare al vehiculului).

Pentru mai multe informații accesați nota de informare privind supravegherea video.

UAT Marghita, județul Bihor poate colecta „categorii speciale de date cu caracter personal”,  care dezvăluie, conform art. 9 din Regulament:

 • originea rasială sau etnică;
 • opiniile politice;
 • confesiunea religioasă sau convingerile filozofice;
 • apartenența la sindicate;
 • date genetice;
 • date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice;
 • date privind sănătatea;
 • date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 

 1. Sursa datelor cu caracter personal prelucrate de UAT Marghita, județul Bihor

UAT Marghita, județul Bihor poate colecta date cu caracter personal:

 • direct de la contribuabili sau de la cetățenii care solicită servicii din partea administrației publice locale, prin următoarele modalități: contact direct în cadrul întâlnirilor de la sediul instituției, telefonic, prin e-mail sau fax, prin poștă, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul instituției;
 • indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituții (transfer de date), dezvăluiri efectuate în interesul cetățenilor sau în interes legitim, prin interogarea bazelor de date naționale pentru care accesul este reglementat legislativ, prin dezvăluiri ale altei persoane vizate.

 

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor

Datele cu caracter personal prelucrate de UAT Marghita, județul Bihor pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

 • persoanele vizate;
 • reprezentanții legali ai persoanelor vizate;
 • partenerii contractuali ai operatorului;
 • autorități și instituții publice centrale și locale;
 • instanțe de judecată;
 • instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 • societăți bancare;
 • organizații cu care se cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale.
 1. Transferul datelor către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor poate să transfere date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională, în scopul îndeplinirii unor obligații legale.

 1. Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau interesului persoanei vizate.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor va stoca datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a se conforma obligațiilor legale aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor nu păstrează datele dvs. mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege.

Totodată, datele cu caracter personal pot fi păstrate o perioadă mai îndelungată în scopuri de arhivare în interes public ori în scopuri de cercetare științifică sau istorică, sub rezerva aplicării unor măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate (precum anonimizare, criptare etc.).

Odată ce perioada de prelucrare expiră, UAT Municipiul Marghita, județul Bihor va pune în aplicare măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea, în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor implementează măsuri organizatorice și tehnice adecvate, astfel încât prelucrarea să se efectueze într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva procesării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679.

Pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, UAT Municipiul Marghita, județul Bihor a luat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe mai multe direcții de acțiune:

 • adoptarea de politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea operațiunilor de prelucrare;
 • separarea sarcinilor pentru a reduce posibilitatea modificării neautorizate și neintenționate sau utilizarea greșită a resurselor instituției;
 • controlul accesului, prin limitarea accesului la informații și la mijloace de prelucrare a acestora;
 • asigurarea utilizării corespunzătoare și eficiente a criptografiei în vederea protejării confidențialității, autenticității și/sau integrității informației;
 • securitatea echipamentelor hardware și a sistemelor software utilizate;
 • asigurarea protecției împotriva malware și realizarea de copii de siguranță;
 • asigurarea protecției informației în rețele și în mijloacele de prelucrare a informațiilor de suport.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016:

 1. dreptul la informare (art. 12 – 14);
 2. dreptul de acces (art. 15);
 3. dreptul la rectificare (art. 16);
 4. dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
 5. dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
 6. dreptul de a fi notificat atunci când datele au fost rectificate, șterse sau restricționate (art. 19);
 7. dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 8. dreptul la opoziție (art. 21);
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art. 22);
 10. dreptul de a fi informată cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (art. 34);
 11. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77);
 12. dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere sau a unui operator ori a unei persoane împuternicite de operator (art. 78 și art. 79);
 13. dreptul la despăgubiri (art. 82).

În scopul exercitării oricăruia dintre drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul UAT Municipiul Marghita, județul Bihor, telefon 0259362001 email primaria@marghita.ro.

 

 1. Dreptul de a depune plângere

Conform art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Datele de contact ale ANSPDCP:

Bucuresti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Website: http://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: 0040318059211; 0040318059212

Fax: 0040318059602

 

 1. Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru întrebări sau nelămuriri în legătură cu sistemul de supraveghere video vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul UAT Municipiul Marghita, județul Bihor, telefon 0259362001 email primaria@marghita.ro.

Pentru detalii privind protecția datelor cu caracter personal, accesați Politica de confidențialitate a Municipiului Marghita, județul Bihor.