Mai 2009

Hotararea nr. 50 din 27.05.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 27 mai 2009 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hotararea nr. 51 din 27.05.2009
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 52 din 27.05.2009
– privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008 si insusirea raportului Curtii de Conturi  privind verificarea contului de executie bugetara pe anul 2007

Hotararea nr. 53 din 27.05.2009
– privind  revocarea Hotararii nr. 45 din 27.03.2008 privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului identificat prin nr. top. 335/3 si 335/6 inscris in CF 2521 repsectiv nr. top. 335/4 din CF 2607 catre Butcovan Gavril si Gal Ionel

Hotararea nr. 54 din 27.05.2009
–  privind cuprinderea in domeniul privat  a unor terenuri situate  in zona Viscuta , si constituirea de numere cadastrale pe aceste terenuri.

Hotararea nr. 55 din 27.05.2009
– privind acordarea de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita

Hotararea nr. 56 din 27.05.2009
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile care desfasoara  activitati nonprofit  de interes local cu profil cultural din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr. 57 din 27.05.2009
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile sportive din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr. 58 din 27.05.2009

– privind aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea si criteriile  de analiza si solutionare  a cererilor de atribuire  a locuintelor  pentru tineri construite prin ANL, administrarea , exploatarea, inchirierea acestora.

Hotararea nr. 59 din 27.05.2009
– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 14,72 mp. din imobilul , proprietatea privata a orasului, situat pe str. Eroilor nr. 9 catre Partidul Civic Maghiar- organizatia locala, pentru sediu de birou

Hotararea nr. 60 din 27.05.2009
– privind  modificarea si completarea H.C.L. 51/30.10.2008 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare  a administrarii parcarilor  publice in municipiul Marghita  si a studiului de fundamentare  a deciziei de concesionare  a administrarii parcarilor  publice cu plata din Marghita

Hotararea nr. 61 din 27.05.2009
– privind  insusirea raportului de evaluare   si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de  93 mp. inscris pe nr. cadastral 60, str. Progresului nr.1, Marghita, jud. Bihor, catre proprietarul  constructiei situata  de pe acest teren , dl. Budae Gavril

Hotararea nr. 62 din 27.05.2009
– privind aprobarea prelungirii  contractului  de inchirierea nr. 2130/18.04.2007  si a pretului chiriei durata prelungirii

Hotararea nr. 63 din 27.05.2009
– privind aprobarea contractului colectiv de munca si a acordului de munca incheiat cu functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei municipiului Marghita

Hotararea nr. 64 din 27.05.2009
– privind insusirea  raportului de evaluare si a pretului de pornire  la licitatie  publica deschisa  a imobilului  constructie – statie de epurare dezafectata in suprafata construita  de 170 mp cu terenul aferent in suprafata totala de 820 mp/2035 mp din nr. topo  1181/4 inscris in C.F. nr. 133 pe str. Borsecului, proprietate privata a municipiului Marghita