„Etică și integritate în Municipiul Marghita” cod SMIS 152205, cod SIPOCA 1143

DENUMIREA PROIECTULUI:

„Etică și integritate în Municipiul Marghita” cod SMIS 152205, cod SIPOCA 1143

BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM  INTERMEDIAR:

Autoritate de Management pentru Programul Operațional

Capacitatea Administrativă AMPOCA

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11, Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT11) și își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. Acestea sunt:

 • OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
 • OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
 • OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia; Deschidere: Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP a reprezentat oportunitatea Municipiului Marghita de a-și susține eforturile întreprinse în scopul realizării proiectului Etică și integritate în Municipiul Marghita

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului:

-consolidarea capacității administrative a Municipiului Marghita în vederea creșterii integrității,reducerea vulnerabilităților la corupție, cresterea transparenței și eticii prin dezvoltarea si implementarea unor masuri de prevenire a corupției, aplicarea unitara a mecanismelor, procedurilor si normelor de etica si integritate, precum si prin îmbunatățirea cunostințelor salariaților în ceea ce priveste prevenirea corupției.

Obiectivul general al proiectului contribuie la OBIECTIVUL SPECIFIC 2.2 POCA si anume cresterea transparenței, eticii şi integrității în cadrul autorităților şi instituțiilor publice, respectiv în cadrul Primariei Marghita. În acest sens, la nivelul municipiului se vor implementa măsuri preventive anticorupţie:

 • se vor dezvolta proceduri operaționale anticorupție, se va implementa sistemului de management anti-mita ISO 37001;
 • vor fi identificate riscurile si vulnerabilitățile și se va realiza un sondaj de opinie privind percepția în rândul cetățenilor si al personalului din cadrul instituției cu privire la fenomenul corupției;
 • va fi organizata o campanie de constientizare a publicului cu privire la corupție, în vederea crețterii gradului de constientizare a societății civile cu privire la impactul fenomenului corupției;
 • se va organiza un program de formare/instruire în domeniul eticii, transparenței, integrității și a bunelor practici cu privire la prevenirea corupției pentru 75 de salariați din cadrul Primariei Marghita în vederea îmbunatățirii cunoștințelor si competențelor acestora.

Astfel, prin implementarea masurilor menționate mai sus, va fi susținut un managementul performant la nivelul Primariei Marghita, va fi susținută cresterea transparenței, eticii si integrității la nivelul autorității publice, precum si îmbunatățirea accesului si a calității serviciilor furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție în cadrul instituției prin implementarea de masurile preventive anticorupție, respectiv dezvoltarea de proceduri operaționale anticorupție și implementarea sistemului de management anti-mita ISO 37001.
 2. Cresterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin identificarea riscurilor și vulnerabilitaților și realizarea unui sondaj privind percepția în rândul cetațenilor și al personalului din cadrul instituției cu privire la fenomenul corupției.
 3. Cresterea gradului de constientizare a publicului și societății civile cu privire la impactul fenomenului corupției, prin derularea unei campanii de constientizare a publicului cu privire la corupție.
 4. Îmbunatățirea cunostințelor și competențelor unui numar de 75 de persoane din cadrul Primariei Marghita, personal de conducere și execuție și aleși locali, prin organizarea unui program de formare/instruire în domeniul eticii, transparenței, integritații și a bunelor practici cu privire la prevenirea corupției.

Valoarea proiectului este de 414.467,50 lei lei cu TVA, din care buget eligibil 406.178,15 lei cu TVA, conform contractului de finanțare nr. 615/16.12.2021.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între 16.12.2021 până la 16.12.2022.

Link-uri utile:

Comunicatul de presă privind începerea activităţii proiectului

Pagina de internet a Programului Operaţional Capacitate administrativă

Chestionar privind percepția cetățenilor din MUNICIPIUL MARGHITA privind aspecte legate de corupție

Link platformă chestionare CETĂȚENI:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Marghita_cetateni

Chestionar privind percepția personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Marghita și a instituțiilor subordonate Consiliului Local Marghita privind aspecte legate de corupție
Link platformă chestionare PERSONAL APL:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Marghita_apl