Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor – Comunități unite în Bihor

Comunități unite în Bihor

Noi, Municipiul Marghita în parteneriat cu Asociația Kécenlét, Asociația Caritas Eparhial Oradea și Skyhøyt Live Scene din Norvegia am inițiat un proiect integrat cu titlul Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor – Comunități unite în Bihor. Ne dorim ca, prin acest proiect, să ajutăm comunitățile noastre să fie mai unite, mai dezvoltate, mai fericite.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 816918 oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupuri vulnerabile din 2 comunități dezavantajate socio-economic din Județul Bihor, și creșterea nivelului de satisfacție al acestora cu privire la calitatea serviciilor, pentru creșterea calității vieții acestora pe termen lung.

Unde?

Acest parteneriat public-privat reprezintă o abordare fără precedent în zona-țintă și este adaptată nevoilor și în beneficiul populației locale a satului Cheț, parte a unității administrative-teritoriale Marghita, și a ComuneiFiniș.

Cum și pentru cine?

Acordăm:

 • servicii de afterschool unui număr de 150 copii, cu implicarea familiilor lor (115 părinți/bunici)
 • servicii de ocupare pentru 140 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională și șomeri, respectiv persoane inactive
 • servicii sociale pentru 80 de vârstnici din Cheț
 • servicii socio-medicale pentru toți participanții la proiect.

Și nu facem asta oricum, ci formându-ne echipele în lucrul cu comunitățile utilizând modelul practicilor restaurative.

Durată de implementare

Ne-am început împreună călătoria la 1 septembrie 2021 și va dura 30 de luni.

Anunțuri

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 13/10/2021 la Marghita cu participarea tuturor celor 4 parteneri de proiect. Detalii

Conferința științifică intitulată „Aplicarea practicilor restaurative în comunități. Experiențe în sistemul de educație formală și non-formală”, cu participare internațională a avut loc în perioada 12-13 mai 2023, la Oradea. – detalii

Achiziții

 

Detalii

   Pentru mai multe imagini și detalii despre proiect, urmăriți-ne pe website-ul proiectului, pe pagina de facebook Comunități unite în Bihor și pe canalul Youtube.

   Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.

Progres

Următoarele activități au fost derulate până acum în cadrul proiectului:

 • derularea majorității achizițiilor de către parteneri
 • contactarea beneficiarilor și înscrierea lor în grupul țintă format din copii, tineri, părinți, vârstnici:
  • derularea activității afterschool la Cheț (76 copii, 52 părinți/bunici) și Ioaniș (72 copii, 43 părinți/ bunici)
  • derularea acordării de servicii socio-medicale grupului țintă (220 copii și adulți din Cheț, 217 copii și adulți din Finiș)
  • derularea serviciilor de: îngrijire la domiciliu, masă caldă și activități necesare persoanelor vârstnice – pentru 67 vârstnici din Cheț
  • derularea activităților cu beneficiarii pentru accesarea pieței muncii (25 tineri din Cheț, 102 tineri din Finiș)
 • derularea studiului sociologic de evaluare a satisfacției beneficiarilor de servicii sociale în ambele localități
 • derularea cursului de practici restaurative de bază și avansat pentru echipele de proiect. Acest nou model de intervenție a fost învățat și e aplicat cu succes în lucrul cu grupurile vulnerabile din Cheț / Marghita și Finiș
 • au fost derulate activitățile de comunicare: conferința de lansare a proiectului, publicare comunicat de presă, pregătire materiale promoționale, lansarea paginii de Facebook a proiectului, website-ul proiectului
 • organizarea conferinței științifice cu participare internațională intitulată „Aplicarea practicilor restaurative în comunități. Experiențe în sistemul de educație formală și non-formală”, 12-13 mai 2023, Oradea – detalii
 • organizarea activităților cu partenerul norvegian:
  • schimb de experiențe a echipei române în Norvegia 23-25 aug. 2022
  • transfer bune practici: 20 mai 2022; 12-16 sept. 2022
  • schimb de experiențe a echipei române în Norvegia 6-10 sept. 2023

Contact

0752034424

proiect4042@gmail.com

Comunități unite în Bihor

https://restaurativecommunity.eu/

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

www.eeagrants.rowww.frds.ro

Link https://marghita.ro/

Link https://magyarkec.ro/kecenlet/

Link https://www.caritaseparhial.ro/

 

Local Development for disadvantaged communities from Bihor County

 

We, Kécenlét Association, in partnership with the Municipality of Marghita – as Project Promoter -, Caritas Eparhial Oradea Association , Skyhøyt Live Scene have jointly initiated the integrated project entitled Local Development for disadvantaged communities from Bihor County. Through this project we aim at helping communities be more united, more developed and happier.

The project was offered a grant of € 816918 provided by Norway through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is increasing the use of social services for disadvantaged groups from 2 socio-economically impaired communities in Bihor county (RO), while increasing the level of satisfaction of these groups regarding the services’ quality, in order to improve their quality of life on the long-term.

Where?

This public-private partnership represents an unprecedented approach in the designated area and is adapted to the needs and benefit of the local population of Cheț village and Finiș Commune from the North-Western part of Romania.

How and for whom?

The project relies on providing integrated services based on the restorative practices model, as follows:

 • afterschool services for 150 children, with the involvement of their families (115 parents / grandparents)
 • employment services for 140 young people aged between 15 and 24, including NEETs, unemployed and inactive people
 • social services for 80 elderly people from Cheț
 • socio-medical services for all project participants.

And we’ll do this by training our teams to work with communities using the restorative practices model.

Implementation period

30 months, starting with September the 1st, 2021.

Progress

By now, the following project activities took place:

 • most procurement were carried out by partners
 • beneficiaries (children, young people, parents, the elderly) were contacted and enrolled in the project target group:
  • afterschool services have been provided in Cheț (76 children, 10 parents/grandparents) and Ioaniș (71 children, 43 parents/grandparents)
  • socio-medical services have been provided to the target group (200 children and adults from Cheț, 207 children and adults from Finiș)
  • home care, hot meals and activities necessary for the elderly have been provided in Cheţ for 47 old people
  • activities with beneficiaries for accessing the labor market have taken place (25 young people from Cheț, and 93 from Finiș)
 • the sociological study for the evaluation of beneficiary satisfaction regarding social services carries on in both localities
 • project teams have been taking part in the restorative practice training. This new intervention model was learned and successfully applied in working with vulnerable groups in Cheț / Marghita and Finiș.
 • communication activities have been carried out: project launching conference, press release, preparation of promotional materials, launching of the project facebook page, project website
 • the scientific conference entitled ”Application of restorative practices in communities – Experiences in the formal and non-formal education system” with international participation, the 12-13th of May 2023, Oradea, – details
 • organisation of activities with the Norwegian partner:
  • exchange of experiences in Norway 23-25 Aug. 2022
  • transfer of good practices: 20 May 2022; 12-16 Sept. 2022
  • exchange of experiences in Norway 6-10 Sept. 2023

Procurement

News

The project launching conference took place on 13/10/2021 in Marghita, with the participation of all 4 project partners. Details

The scientific conference entitled ”Application of restorative practices in communities – Experiences in the formal and non-formal education system” with international participation, took place in Oradea, between the 12th and the 13th of May 2023.

Details

 

For official information on EEA or Norwegian Grants, visit www.eeagrants.ro.

For more images and details about the project, please visit us on the project website, on our facebook page Comunități unite în Bihor and on the Youtube channel.

Contact

 

0752034424

 

proiect4042@gmail.com

 

Comunități unite în Bihor

 https://restaurativecommunity.eu/

This material was made with the financial support of the Norwegian Grants 2014 – 2021. Its content (text, photos, video) does not reflect the official opinion of the Program Operator, the National Contact Point or the Office of the Financial Mechanism. The information and opinions expressed are the sole responsibility of the author (s).

 

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

www.eeagrants.rowww.frds.ro