Convocarea Consiliului Local al Municipiului Marghita în ședință ordinară pentru data de 30.10.2019

În baza prevederilor  art.133 alin (1) și alin (2) lit.a, și art.134 alin (1) lit.a, alin (2) și alin (3) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ Primarul Municipiului Marghita

Art.1 Se convoacă  Consiliului Local al Municipiului Marghita în ședință ordinară pentru data de 30.10.2019, orele 13:00, în sala mare de ședință a Primăriei.

Art.2 Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi , împreună cu toată documentația  aferentă sunt transmise în format electronic  tuturor consilierilor  în ziua convocării  și în format letric celor 5 comisii  de specialitate  ale consiliului local.

Art.4 Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Marghita , în proiectul ordinii de zi  sunt stabilite comisiile cărora li se solicită spre avizare proiectele de hotărâri.

Art.5 Cei interesați pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri , atât în cadrul ședințelor de comisii , cât și în cadrul ședinței consiliului local.

Art.6 Prezenta se comunică cu:

 • Instituția Prefectului Județului Bihor
 • Publicată pe site-ul primăriei
 • Afișare la sediul primăriei

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței Consiliului Local al Municipiului Marghita din  data de 30.10.2019, orele 13:00

1.     Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Marghita

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2019 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat; Comisia socială, învățământ,sănătate, culte și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Marghita

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Marghita

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru celelalte unități subordonate  A.T.Marghita

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică; Comisia de buget finanțe

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a unor spații din clădirea proprietate privată a Municipiului Marghita înscrisă în C.F. 101001, nr. top. 64/2 – fosta clădire a Unității militare , str. Eroilor nr. 9 către Partidul Național Liberal , Organizația Marghita, Partidul PRO ROMÂNIA , Filiala Marghita și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor .

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 78 din 26.06.2019 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC AGRILINC SRL pentru extindere construcție la pensiunea Casa Bihorului

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,  Comisia juridică.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în principiu a imobilului situat în Marghita, str. Eroilor, nr. 9, înscris în CF nr. 104664 Marghita, având nr. cadastral 104664, către titularii contractelor de concesiune.

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unități de cult de pe raza teritorială a Municipiului Marghita

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, Comisia socială, învățământ,sănătate, culte și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a terenului situat în Marghita, str. Crișan nr.7A, cad.651 C.F,. 102216 Marghita și C.F. 102274 Marghita, proprietate privată a Municipiului Marghita, teren aferent construcțiilor către proprietarii acestora.

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din Marghita, str. Eroilor, nr. 7, bl. A, sc. 1, parter, ap. 1 compus dintr-un apartament cu 3 camere cu o suprafaţă construită de 179,12 mp din care suprafaţă utilă de 95,35 mp către domnul Butean Gavril

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, Comisia juridică

 1. Probleme curente