Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita

Primăria municipiului Marghita, județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita:

 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422838;
 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422835;

Pentru ocuparea funcțiilor publice vacante trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. Condiţii de participare la concurs:

Condiţile generale candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal – ID Post: 422838, din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră:
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 5 ani;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;
 • permis de conducere: categoria B;
 • să fie apt psihologic pentru permis port armă, pentru funcţia solicitată;
 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – ID Post: 422835, din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră:
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 6 luni;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;
 • permis de conducere: categoria B;
 • să fie apt psihologic pentru permis port armă, pentru funcţia solicitată;

Condiție comună pentru ocuparea tuturor funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local din cadrul Poliției Locale Marghita: sub aspect fizic este obligatorie îndeplinirea condițiilor de înălțime: 1,70 m pentru bărbați și 1,65 m pentru femei.

 

Condițiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Dosarele de concurs ale candidaților se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a (până la data de 07.01.2019, ora 15,00 inclusiv, data-limită pentru depunerea dosarelor). În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Marghita, astfel: 

– Proba sportivă: 15.01.2019, ora 10:00, la Stadionul Municipiului Marghita (str. Eroilor nr.30). pentru candidaţii admiși la selecția dosarelor, – probă eliminatorie;

– Proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 16.01.2019, ora 10:00 pentru candidaţii declaraţi admişi la proba sportivă – probă eliminatorie;

– Proba scrisă în data de 17.01.2019, ora 11:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;

– Interviu în data de 22.01.2019, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere:

Pentru concursul de recrutare, dosarul de înscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite pănă la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
 • aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată, eliberat de psiholog autorizat în domeniul Siguranței și Apărării Naționale;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • permis de conducere (xerocopie);
 • copie livret militar (dacă este cazul);
 • 3 fotografii cu dimensiunile 3 cm x 4 cm;
 • Dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul Primăriei municipiului Marghita.

 1. Bibliografia stabilită pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant și polițist local I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră:
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicată;
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.155/2010 a Poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale;
 7. Legea nr.60/1991 privind oraganizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii şi liniştii publice cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

I. Probă suplimentară eliminatorie de evaluare a abilităților fizice – proba sportivă:

Pentru proba suplimentară de evaluare a performanţelor fizice, candidaţii trebuie să se prezinte în ţinută sport, la Stadionul Municipiului Marghita str. Eroilor nr.30., intrarea de la vestiare, în data de 15.01.2019, ora 10:00.

Verificarea  abilităţilor fizice – Proba sportivă – extras din HCL nr.101/2014:

 1. Sub aspect fizic este obligatorie îndeplinirea condiţiilor de înălţime: 1,70 m pentru bărbaţi şi 1,65 m pentru femei;
 2. Proba sportivă este eliminatorie, se desfăşoară după selecţia dosarelor şi se evaluează cu calificativul “admis” sau “respins”. Pot participa la proba sportivă a concursului de recrutare numai candidaţii declaraţi “admis” la selecţia dosarelor de înscriere;

3.Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

4.Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, şi alergare – rezistenţă, conform baremelor.

5.Probele se susţin în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

6.Este declarat „Admis” la proba sportivă candidatul care a îndeplinit nota minim 5, calculată pe baza mediei aritmetice a notelor de la cele două probe sportive.

7.Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

8.Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

9.Proba sportivă constă din:

– Alergarea de viteză – 50 m bărbaţi şi femei

– Alergarea de rezistenţă – 1000 m bărbaţi

– 800 m femei

 1. Baremele probei sportive sunt anexate prezentului regulament.
 2. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:
 3. Proba de alergare – viteză
 4. a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
 5. b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
 6. c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
 7. d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.
 8. Proba de alergare – rezistenţă
 9. a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/ cronometru;

II. Proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 16.01.2019, ora 10:00 pentru candidaţii declaraţi admişi la proba sportivă – Test grilă – probă eliminatorie.