ANUNȚ CONCURS – Medic specialist, nivelul studiilor S, confirmat în specialitatea medicină de familie

Municipiului Marghita, cu sediul în Marghita, Calea Republicii, nr. 1, Județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de medic specialist, nivelul studiilor S, confirmat în specialitatea medicină de familie, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 7 ore/zi, în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166 / 2023,

    

Concursul constă în următoarele etape:

Selecţia dosarelor de înscriere (proba A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare(proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul nr.166/2023;

Proba scrisă (proba B): constă în 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 puncte.

La proba clinică/practică vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă.

Proba clinică sau practică (proba C), în funcție de decizia comisiei de concurs:

proba C – probă clinică: se va desfăşura într-o secţie de profil în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile, sau

proba C – proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Sunt declarați admiși la proba clinică/practică candidații care au obținut minimum 50 puncte.

 

Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 9. i) să aibă capacitate deplină de exercițiu.

 

Condiții specifice:

Medic specialist, nivelul studiilor S, confirmat în specialitatea medicină de familie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • Adeverința/certificatul de medic specialist, medicină de familie
 • Certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

Conform art. 8 al Anexei nr. 1 din Ordinul nr.166/2023, în vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 2. b) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, respectiv copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr.166/2023;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. i) este prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.1336/2022.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

În vederea participării la concurs, candidații depun/transmit dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun/se transmit la sediul instituției, Marghita, Calea Republicii, nr. 1, Județul Bihor, sau electronic,  pe adresa de e-mail a instituției: primaria@marghita.ro. Documentele transmise electronic, vor fi prezentate obligatoriu și în original pentru certificarea acestora până cel târziu la data și ora organizării probei scrise.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, strada Primăriei nr.42,  camera 42 (mansardă).

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Depunerea dosarelor înscriere la concurs:

Data limită de depunere a dosarelor                                               05.04.2023     ora 15.30

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor de concurs             07.04.2023

Probele de concurs:

Data susținerii probei scrise                                                             12.04.2023     ora 10.00

Data afișării rezultatelor scrise                                                         13.04.2023

Data susținerii probei clinice/practice                                             21.04.2023     ora 10.00 

Data afișării rezultatelor probei clinice/practice                            21.04.2023

Data afișării rezultatelor finale ale concursului                              26.04.2023

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, precum și al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

Rezultatele selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afișează cu mențiunea „admis“ sau „respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecție.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișarea acestora la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei, cu specificarea punctajului fiecărui candidat și mențiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau proba clinică/practică, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei clinice/practice, sub sancțiunea decăderii  din acest drept.

Rezultatele soluționării contestațiilor  se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului  depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor la ultima probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele B şi C. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj aferent postului pentru care candidează.

Bibliografia și tematica de concurs se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, cam. 10, tel. 0359/409977, sau pe site-ul oficial al instituției: www.marghita.ro.

              Primar                                                           Secretar general UAT           

   Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII                           Cornelia DEMETER