ANUNȚ CONCURS – Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Serviciul de impozite si taxe locale, incasari si urmarire

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

– Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, Compartiment impozite si taxe persoane fizice si juridice;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 20.04.2023 – 09.05.2023, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă: 22.05.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Perioada soluționare contestații: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Pentru Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, Compartiment impozite si taxe persoane fizice si juridice:

a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

Studiile vor fi absolvite în următoarele domenii de licență:

-Drept, specializarea drept,

-Științe administrative, specializare administrație publică,

-Management, specializarea management,

-Contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune.

Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)

b) Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; – pentru candidații cu dizabilități, adeverința care atestă stsarea cdxe sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

 1. cazierul judiciar;

Cazierul judiciar fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, pot fi accesate pe pagina de internet a instituției https://marghita.ro/concursuri-si-examene/.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

,

Bibliografia și Tematica stabilită pentru postul de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, Compartiment impozite si taxe persoane fizice si juridice:

1. Constituția României, republicată

cu tematica Reglementări privind Titlul III-Cap.V-Secțiunea a II-a – Administraţia publică locală;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind CAPITOLUL II: egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; CAPITOLUL III: egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce priveste accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare; CAPITOLUL IV: egalitatea de șanse între femei și barbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica Reglementări privind Dispoziții generale și Statutul funcționarilor publici potrivit Codului administrativ;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX-Impozite si taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Titlul IX – Impozite si taxe locale – impozitul/taxa pe clădirile, terenurile și mijloacele de transport, aflate în proprietatea/folosința persoanelor juridice;

6. H.G. nr. 1/2016-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX-Impozite și taxe locale;

cu tematica Reglementări privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,Titlul IX – Impozite și taxe locale – impozitul/taxa pe clădirile, terenurile și mijloacele de transport, aflate în proprietatea/folosința persoanelor juridice;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Reglementări privind Codul de procedură fiscală: Dispoziții generale, Raportul juridic fiscal, Dispoziţii procedurale generale, Înregistrarea fiscală, Stabilirea creanţelor fiscale, Inspecţia fiscală, Colectarea creanţelor fiscale, Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale fiscală (Titlul IVIII).

Atribuțiile postului de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, Compartiment impozite si taxe persoane fizice si juridice:

1. Verifică intocmirea declaraţiilor de impunere pentru bunurile impozabile proprietatea persoanelor juridice (clădiri, terenuri, mijloace de transport), precum și celor aferente altor taxe aflate în administrarea S.I.T.L.;

2. Conduce evidenţa si verifică actele societăţilor plătitoare de impozite pe spectacole și a taxelor pe prestări servicii reclamă şi publicitate (Preia cererile de înregistrare și vizare a biletelor de intrare la spectacole în cazul manifestărilor artistice);

3. Operează în evidenţele fiscale orice modificare intervenită în patrimoniul persoanelor juridice;

4. Întocmeşte si eliberează certificate de atestare fiscală;

5. Desfăşoară inspecţia fiscală pentru societăţile posesoare de bunuri impozabile, verificând sinceritatea declaraţiilor, prin confruntare cu evidenţele contabile și orice alte acte justificative;

6. Urmăresc achitarea de către contribuabili persoane juridice, a tuturor debitelor înscrise în evidenţă reprezentând impozite pe clădiri, terenuri şi taxa auto precum și a amenzilor de circulație;

7. Aplică sancţiunile stabilite de actele normative în vigoare tuturor persoanelor juridice care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

8. Primeşte si înaintează spre soluţionare organelor competente contestaţiile înaintate de contribuabili.

9. Efectuează analize si întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale.

10. Stabileşte cauzele care generează evaziunea fiscală și adoptă măsuri pentru înlăturarea acestora.

11. Identifică noi surse de finanţare a bugetului local.

12. Participă la nevoie la fundamentarea proiectului de impozite și taxe locale;

13. Verifică legalitatea documentelor transmise spre urmărire şi confirmă primirea debitului în termenul legal;

14. Verifică și face propuneri șefului de serviciu în legătură cu acordarea facilităților stabilite prin lege pentru persoanele juridice;

15. Raportează, la cererea conducerii, activităţile concrete desfăşurate pe teren într-o anumită perioadă;

16. Întocmeşte titluri executorii şi declaraţii de creanţă în următoarele cazuri:

-de reorganizare şi lichidare judiciară;

-intrării în procesul de faliment a debitorilor persoane juridice;

-de executare pentru executorii judecătoreşti, etc., solicitând dacă este cazul colaborarea cu celelalte servicii;

17. Întocmeşte dosarele de urmărire şi documentele necesare urmăririi contribuabililor persoane juridice;

18. Constată starea de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice, conform prevederilor legale;

19. Urmăreşte situaţia debitorilor persoane juridice declaraţi în stare de insolvabilitate pe toată durata dreptului de a cere executarea silită, procedând la scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaţiilor bugetare;

20. Întocmeşte dosare de executare silita a persoanelor juridice în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

21. Ia măsuri eficace de încasare a veniturilor bugetare, prin poprirea conturilor debitorilor persoane juridice, deschise la diverse unităţi bancare;

22. Îndeplineşte măsurile asiguratorii, sub forma popririi asiguratorii şi sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile debitorilor;

23. Asigură comunicarea şi colaborarea cu experții evaluatori în vederea evaluării bunurilor înaintea valorificării lor;

24. Întocmeşte procesele verbale de sechestru ale bunurilor aflate în proprietarea debitorilor restanţi;

25. Va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalităţile:

a) înţelegerea părţilor;

b) vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile;

c) vânzare directă;

d) vânzare la licitaţie;

e) alte modalităţi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, după caz.

26. Are în vedere însuşirea, respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale în materie, precum şi a normelor cu caracter intern stabilite prin note de serviciu şi note interne;

27. Efectuează verificările care se impun, în ceea ce privește persoanele juridice în sistemul informatic Patrim Ven;

28. La nevoie, procedează la operarea plăților efectuate prin intermediul decontării bancare, sau a sistemelor electronice de plată;

29. La nevoie, verifică lunar concordanța între raportul ‚’’centralizator-încasări’’ și execuția bugetară;

30. După caz, efectuează repartizarea procentuală a încasărilor aferente mijloacelor de transport peste 12 tone, buget local și Consiliu județean;

31. Foloseşte capacitatea şi experienţa profesională, iniţiativa şi priceperea în realizarea atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte sarcini;

32. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legătură cu atribuțiile de serviciu, care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadreazã în obiectul de activitate al compartimentului, în limita competențelor profesionale;

33. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;

34. Are obligația să își însușească și să respecte principiile şi normelor de conduită ale funcționarilor publici; Regulamentul Intern, toate regulamentele din cadrul instituției care au legătură cu activitatea pe care o desfășoară;

35. Au obligația să respecte normele de protecție a muncii și normele P.S.I., în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele şi atribuţiile de S.S.M. corespunzător funcţiei exercitate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: C. Republicii nr.1; cam.13, secretar comisie de concurs: Koszta Tünde, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 20.04.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.