ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină ATESTATUL privind calitatea de Administrator de condominii

 Municipiul Marghita anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice ca administrator de condominii, în baza Legii nr.196/2018. Atestarea se va face conform regulamentului privind aprobarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, aprobat prin HCL nr. 110/31.05.2022.

În vederea obținerii atestatului, persoanele fizice interesate vor depune la registratura Municipiului Marghita  un dosar din hârtie de încopciat ½, care să cuprindă următoarele documente:

  1. actele de stare civilă ( act de identitate, certificat de naștere, certfificat de căsătorie –dacă este cazul);
  2. curriculum vitae;
  3. acte de studii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  4. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  5. cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară- în original și în termenul de valabilitate;
  6. cazierul fiscal – în original și în termenul de valabilitate;
  7. adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii – în original și în termenul de valabilitate;
  8. chitanța în valoare de 50 lei care reprezintă plata taxei pentru eliberarea atestatului.

Cererea tipizată conform regulamentului privind aprobarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, aprobat prin HCL nr. 110/31.05.2022, o puteți accesa aici.

Pentru mai multe detalii vă rugăm sunați la numărul de telefon al Municipiului Marghita, 0359409977 interior 16, persoana de contact Szarvadi Gertruda.