A N U N Ţ concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor

Dată susţinere a probei suplimentare (limba engleză, nivel mediu), eliminatorie: 23.01.2020, ora 10:00
Data de susţinere a probei scrise: 29.01.2020, ora 10:00
Interviul: 31.01.2020, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 24.12.2019 – 13.01.2020 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita – Compartimentul Resurse Umane, cam. 10, et. I.
Data afișării: 24.12.2019

Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor
Funcția publică de execuție: inspector, clasa I, grad profesional SUPERIOR (vechime – minim 7 ani)

Condiţii de participare:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevăzute la alin.(1), lit. e);
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Științe sociale – științe administrative, sau științe ale comunicării, sau psihologie și științe comportamentale;

Bibliografie concurs:

Constituţia României
O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
PARTEA a III-a – Administrația Publică Locală
-TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale;
-TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională din România, publicată în M.O. nr.577/2004;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în M.O.nr.1115/2004;
Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, publicată în M.O.nr.517/2007.

Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată;
-curriculum vitae, model comun european;
-copia actului de identitate;
-copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
-copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
-copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
-copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-cazierul judiciar;
-declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat, după caz;
dosar plic
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro
Persoană de contact:
Banyai Mark – inspector Resurse Umane