LISTA DOCUMENTELOR

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU CONFORM LEGII 544/2001

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale;
 2. Structura organizatorică , atribuţiile serviciilor şi compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe în cadrul Primăriei Municipiului Marghita;
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Marghita;
 4. Numele si prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public în Primăria Municipiului Marghita;
 5. Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Marghita, respectiv: denumirea, sediul, numele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.
 6. Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;
 7. Programe şi strategii proprii;

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Marghita, care, potrivit Legii nr. 544/2001, constituie informaţii de interes public

 1. Hotărârile adoptate de Consiliului Local al Municipiului Marghita și procesele verbale ale ședinelor ;
 2. Dispozițiile primarului privind stabilirea ordinii de zi a ședințelor Consiliului local;
 3. Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Marghita;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului ;
 6. Regulamentul de ordine interioară;
 7. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier;
 8. Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;
 9. Componenţa Consiliului Local al Municipiului Marghita ;
 10. Componenţa comisiilor de specialitate ;
 11. Rapoarte anuale întocmite de consilierii municipali, precum şi de viceprimar;
 12. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 13. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Marghita, programul de audienţe;
 14. Organigrama instituţiei- Denumirea birourilor, serviciilor, direcţiilor, numerele de telefon, fax;
 15. Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Municipiului Marghita;
 16. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Marghita
 17. Planul de evacuare al Municipiului Marghita în cazuri de dezastre naturale;
 18. Planul de apărare împotriva inundațiilor;
 19. Bugetul local, bilanțul conlabil, contul de execuție al veniturilor bugetere, contul de executie al cheltuielilor bugetare;
 20. Situația datoriei locale și gradul de îndatorare;
 21. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local , modul de calcul a acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumile categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism al municipiului, hotărârile privind stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare realizării acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, nomenclator stradal, avizele de schimbare de destinaţie;
 23. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire /desființare eliberate;
 24. Informații privind lucrările tehnico-edilitare executate;
 25. Lista de achiziții publice și lucrări, Programul /planul anual al achizițiilor și investițiilor publice;
 26. Dosarele achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii, excluslv documentele care conțin informații clasificate sau plotejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite;
 27. Lista autorizațiilor de taxi.persoane fizice și juridice ;
 28. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, a locuinţelor A.N.L , şi hotărârile pentru aprobarea lor;
 29. Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;
 30. Lista nominală cu solicitanții de locuințe sociale indreptățiți să primească o locuință socială;
 31. Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
 32. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
 33. Raportul privind starea economică şi socială a municipiului precum şi informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 34. Raportul anual privind inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului;
 35. Avize, acorduri, autorizaţii date în competenţa primarului;
 36. Propuneri de interes public primite de la cetăţeni;
 37. Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 /2003;
 38. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 39. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;
 40. Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului Stare Civilă;
 41. Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
 42. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 43. Situaţia lunară privind acordarea alocaţiilor pentru copii nou – născuţi, numărul beneficiarilor de alocaţie complementară şi de susţinere pentru familiile monoparentale conform O.U.G.105/2003;
 44. Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal, fondurile de natură salarială plătite beneficiarilor;
 45. Numărul personelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi fondurile lunare achitate;
 46. Evidența dosarelor beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței;
 47. Registrele agricole;
 48. Atestatele de productor;
 49. Carnete de comercializare a produselor agricole;
 50. Actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;
 51. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 52. Lista informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001
 53. Lista documentelor produse şi/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001
 54. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001
 55. Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată, în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 56. Alte documente şi informaţii, care nu se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
 57. Rapoarte de audit public intern.

Arhiva

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA SI PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA, CARE CONSTITUIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC, ALTELE DECAT CELE PUSE LA DISPOZITIE DIN OFICIU

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER AL CETATENILOR

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU