SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Compartiment autoritate tutelara

Compartiment asistenta sociala

Compartiment registru – agricol

Compartiment relatii publice, mass-media

Compartimentul autoritate tutelara -indeplineste urmatoarele atributii:

Efectueaza anchete sociale cu privire la: modul de intretinere, crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi incredintati unuia din parinti in caz de divort; situatia materiala a unor condamnati care solicita amanarea sau intreruperea executarii pedepsei din motive familiale; persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legala, in vederea punerii sub interdictie;

Intocmeste proiecte de dispozitii, cu documentatiile si avizele necesare pentru: instituirea tutelei si curatelei; stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit;

Verifica si descarca de gestiune tutorii;

Intocmeste lucrari si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, precum si a persoanelor capabile, aflate in neputinta de a-si apara singure interesele;

Verifica modul in care persoana obligata sa presteze intretinerea isi executa obligatiile contractuale;

Instituie tutela pentru minorii ramasi fara ocrotire parinteasca si pentru persoanele puse sub interdictie judecatoreasca.

Intretine relatii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primariei;

Colaboreaza pentru realizarea activitatii cu terte institutii ;

Inregistreaza Dispozitiile Primarului si le inainteaza in termen de 5 zile de la emitere Prefecturii Bihor in vederea efectuarii controlului de legalitate;

Difuzeaza compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , institutiilor subordonate si persoanelor nominalizate Dispozitiile Primarului in vederea aplicarii acestora, dupa obtinerea avizului de legalitate al Prefectului;

Difuzeaza compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , institutiilor subordonate si persoanelor nominalizate Hotararile Consiliului Local in vederea aplicarii acestora, dupa obtinerea avizului de legalitate al Prefectului

Tine evidenta comunicarilor provenite de la judecatoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale caror drepturi electorale sunt suspendate;

Intocmirea documentatiei pentru eliberarea imputernicirilor;

Intocmirea documentatiei privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului ( OUG 148/2005).

Compartimentul asistenta sociala – indeplineste urmatoarele atributii:

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului social;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului de urgenta;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului de inmormantare;

Intocmirea documentatiei pentru prezentarea la Comisia de expertiza a persoanelor adulte cu handicap;

Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal;

Intocmirea documentatiei pentru internarea in centre de ingrijire si asistenta;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii ;

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea alocatiei familiala complementara si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala;

Intocmirea anchetelor sociale pentru obtinerea burselor sociale de catre studenti / elevi ;

Intocmirea anchetelor sociale pentru scutirea de efectuarea stagiului militar;

Intocmirea documentatiei in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

Indruma solicitantii la furnizorii de gaz metan/energie termica in sistem centralizat pentru a obtine formularele aferente, preia si centralizeaza cererile;

Verifica corectitudinea datelor inscrise in declaratie;

Efectueaza, prin sondaj, anchete sociale la domiciliul solicitantilor;

Intocmeste documentatia pentru emiterea Dispozitiei de acordare/suspendare/respingere, dupa caz , a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada de iarna (noiembrie – martie);

Raport statistic privind aplicarea Legii nr.416/2002 privind venitul minim garantat;

Situatia beneficiarilor de ajutor social ;

Raport cu privire la modul de utilizare a sumelor destinate platii ajutorului social.

Raportarea lunara la Consiliul Concurentei.

Compartimentul registrul agricol – indeplineste urmatoarele atributii:

Inainteaza Directiei Judetene de Statistica rapoartele statistice in materie;

Completeaza si tine la zi datele din registrul agricol;

Elibereaza certificatele de producator agricol si biletele de proprietate a animalelor;

Intocmeste ,in teren, procesele verbale de constatare a suprafetelor cultivate, a productiei obtinute si a productiei destinate vanzarii in vederea eliberarii certificatelor de producator agricol;

Elibereaza adeverintele de teren pentru somaj si burse sociale;

Elibereaza adeverinte din registrul agricol pentru subventii;

Intocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populatiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate si productia obtinuta, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole;

Informeaza cetatenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

In anul in care se efectueaza recensamantul general agricol, seful serviciului activeaza in cadrul comisiei constituite la nivelul orasului si furnizeaza datele necesare pentru identificarea exploatatiilor agricole si impartirea teritoriului in sectoare de recensamant;

Participa la audientele tinute de primar, viceprimari, pentru a asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiata;

Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotarari specifice serviciului;

Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu compartimentul juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii compartimentului ;

Desfasoara corespondenta cu tertii;

Colaboreaza cu Serviciul Taxe si Impozite locale pentru incasarea si recuperarea sumelor aferente contractelor de folosinta a terenului agricol;

Colaboreaza cu tertele persoane implicate in contractele incheiate cu Primaria;

Colaboreaza cu secretarul municipiului in vederea tinerii evidentei contractelor de arenda.

Compartimentul relatii publice, mass-media – indeplineste urmatoarele atributii:

Asigura legatura permanenta cu publicul;

Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001;

Asigura primirea si inregistrarea sesizarilor cetatenilor, a solicitarilor, a reclamatiilor adresate Primariei si Consiliului Local; distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate, in vederea solutionarii in termenele legale, tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei;

Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora;

Rezolva corespondenta in termenul prevazut de lege;

Claseaza petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului;

Arhiveaza petitiile si raspunsurile acestora;

Trimite in termen de cinci zile de la inregistrare, petitiile gresit indreptate, autoritatilor sau institutiilor publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie si instiinteaza petitionarul despre aceasta;

Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe care le inainteaza spre inregistrare;

Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;

Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;

Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;

Afisarea diferitelor comunicari la avizierul Primariei;

Convocarea prin corespondenta a consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;

Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei municipiului Marghita;

Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului;

Expediaza raspunsurile la petitiile adresate Primarului;

Asigura informarea publicului asupra metodologiei de lucru a primariei cu privire la intocmirea dosarelor de obtinere a autorizatiilor de functionare (privatizare), certificate de urbanism, autorizatii de constructii diverse si a locuintelor,probleme de fond funciar, audiente ,ajutoare sociale,etc.

Mentine o legatura directa si permanenta cu locuitorii municipiului si cu problemele lor sociale din sfera de competenta a administratiei publice locale si asigura realizarea dreptului constitutional al cetateanului la petitionare;

Intocmeste si redacteaza anual Raportul privind accesul la informatiile de interes public,conform legii 544/2001;

Colaboreaza cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass-media si cetateni;

Asigura indeplinirea prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si participa la actiuni de intrunire a cetatenilor cu reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local in cadrul procesului de luare a deciziilor si pentru dezvoltarea unui dialog real;

Intretine relatiile cu partenerii din tara si strainatate (primariile oraselor infratite si cu institutii si organizatii din strainatate);

Stabilirea de contacte, colaborari si realizarea unei comunicari eficiente cu reprezentantii mass – media, in vederea reflectarii cat mai exacte a activitatii Primariei si a Consiliului Local si pentru a raspunde nevoii de informare publica;

Participa la audiente cu publicul;

Strangerea, prelucrarea si analiza informatiilor de orice fel privind municipiul Marghita, stocarea si difuzarea lor la nivelul municipiului prin orice mijloace de comunicare in masa;

Organizarea de conferinte de presa;