COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Rolul si atributiile compartimentului de audit public intern din cadrul Municipiului Marghita
In cadrul Municipiului Marghita, compartåçimentul de audit public intern functioneaza si este organizat in conformitate cu preåvederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, precum si cu OMFP nr.38/2003pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea directa a Primarului Municipiului Marghita, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile entitatii publice, si care prin atributiile sale nu terbuiesa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern.
Auditul public intern, conform Legii privind auditul public intern, este definit ca activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Rolul auditului public intern este de a contribui la buna si efectiva gestiune a fondurilor publice.
Aportul compartimentului de audit public intern consta in promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv si eficient in cadrul entitatii publice.
Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de control din cadrul entitatii publice in scopul de a evalua eficacitatea si performanta structurilor functionale in implementarea politicilor, programelor si actiunilor in vederea imbunatatirii continue a acestora.
Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt :
- de a ajuta entitatea publica atat in ansamblul cat si in structurile sale prin intermediul opiniilor si recomandarilor ;
- sa gestioneze mai bine riscurile ;
- sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului ;
- sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente ;
- sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte ;
- sa imbunatateasca calitatea managementului, a controlului si auditului intern ;
- sa imbunatateasca eficienta si eficacitatea operatiilor.
Atributiile compartimentului de audit public intern sunt :
1. Elaboreaza norme metodologice specifice activitatii Primariei Municipiului Marghita, cu avizul UCAAPI;
2. Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern ;
Planul de audit public intern se intocmeste anual de catre compartimentul de audit public intern.
Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare :
- evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;
- criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: deficiente constatate anterior in rapoartele de audit; deficiente constatate in procesele verbale incheiate in urma inspectiilor; deficiente consemnate in rapoartele Curtii de Conturi; alte informati si indicii referitoare la disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti, experti etc. cu privire la structura si dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale functionarii sistemului; evaluarea impactului unor modificari petrecute in mediul in care evolueaza sistemul auditat;
- temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Primarul Municipiului Marghita este obligat sa ia toate masurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI sa fie introduse in planul anual de audit public intern al Primariei Marghita, realizat in bune conditii si raportat la termenul fixat ;
- numarul entitatilor publice subordonate ;
- respectarea periodicitatii in auditare, cel putin odata la 3 ani ;
- tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;
- recomandarile Curtii de Conturi.
Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit pana la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaza.
Primarul Municipiului Marghita aproba proiectul planului anual de audit public intern pana la data de 20 decembrie a anului precedent.
Planul anual de audit public intern reprezinta un document oficial. El este pastrat in arhiva institutiei publice impreuna cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale.
3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale primariei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;
Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv din entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.
Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin odata la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele :
- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare ;
- platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare ;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale ;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ – teritoriale ;
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora ;
- alocarea creditelor bugetare ;
- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;
- sistemul de luare a deciziilor ;
- sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
4. Informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate , precum si despre consecintele acestora ;
Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI –Bihor sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre Primarul Municipiului Marghita si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta, trimestrial in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului
5. Raporteaza periodic asupra constatarilor , concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit ;
In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat primarului si structurii de control intern abilitate
6. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern ;
Raporturile anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala.
Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI Bihor pana la 15 ianuarie ;
In desfasurarea activitatii lor auditorii sunt obligati sa respecte principiile codului de conduita etica a auditorului intern si anume:
- Integritate;
- Independenta si obiectivitate;
- Confidentialitate;
- Competenta profesionala;
- Neutralitate politica.

Cod conduita etica auditor intern

Norme UAT_Marghita

Carta Auditului Intern Marghita