DIRECTIA TEHNICA

Compartiment protectia mediului

Compartiment cadastru

Compartiment achizitii

Biroul urbanism ,disc. constructii,amenajarea teritoriului,protectia mediului , cadastru funciar ,achizitii indeplineste urmatoarele atributii:

Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Marghita;

Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) ;

Elaboreaza si asigura prezentarea si promovarea documentatiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D) ;

Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate ;

Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al municipiului;

Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a municipiului;

Urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate,verifica in teren declaratia de incepere a lucrarilor, asigurand reprezentare la receptia finalizarii lucrarilor respective ;

Participa la sedintele Consiliului Local,la Comisia de Urbanism si asigura informatiile solicitate ;

Intocmeste si prezinta materiale, rapoarte referitoare la activitatea serviciului ;

Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei, implicate in activitatea de urbanism ;

Emite in baza Legii 453/2001 si a Regulamentului de Publicitate nr.107/2001 certificate de urbanism, autorizatii de construire ;

Executa in permanenta controale privind respectarea disciplinei in constructii ;

Controleaza respectarea normelor privind autorizarea constructiilor;

Rezolva si raspunde in scris la sesizarile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii;

Actioneaza pentru prevenirea cazurilor de indisciplina in constructii prin avertizarea cetatenilor care intentioneaza sa execute lucrari fara obtinerea prealabila a avizelor si autorizatiilor de constructii;

Verifica si ia masurile care se impun privind obligatiile santierelor de constructii in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, Legea 401/2003 ;

Participa impreuna cu alte organe specializate la verificarea amplasarii constructiilor provizorii de pe domeniul public, luand masurile legale ce se impun (amenda, desfiintare, demolare);

Intocmeste somatii persoanelor fizice sau juridice care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii, informand, acolo unde este cazul,Inspectia de Stat in Constructii;

In colaborare cu organele de politie si alte servicii publice trece la executarea in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de incalcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, Legea 401/2003;

Urmareste respectarea indeplinirii masurilor dispuse de executivul primariei sau ale instantei de judecata cu privire la aducerea in starea initiala a terenului;

Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii biroului ;

Ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor , HCL privind modificarea denumirii strazilor si a numerelor postale de pe raza municipiului;

Colaboreaza pentru realizarea activitatii cu diferite institutii;

Urmareste si intocmeste contracte si acte aditionale pentru garajele si magaziile de pe raza orasului;

Organizeaza si raspunde de receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;

Participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul primariei, precum si a celorlalte unitati bugetare de pe raza municipiului Marghita;

Verifica lucrarile executate;

Asigura, din partea beneficiarului, parcursul executiei lucrarilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea sa corespunda contractului semnat de cele doua parti;

Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator din punct de vedere a calitatii;

Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;

Impreuna cu Biroul Buget – contabilitate , intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate;

Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina beneficiarului;

Intocmirea de referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte institutii de stat;

Intocmirea formularelor catre Directia Judeteana de Statistica;

Asigura din timp studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii programate, precizeaza tipul de instalatii si aparatura ce urmeaza a fi utilizata pentru tema de proiectare, urmand ca proiectantul sa aduca modificari ulterioare in documentatie;

Participa impreuna cu unitatile de proiectare si de constructii la definitivarea graficelor de esalonare a investitiei inclusiv graficul de livrare a utilajelor pentru obiectivul de investitii functie de programele anuale;

Ia masuri pentru asigurarea in termen a admiterii la finantare a obiectivelor, prevazute in Programul de investitii;

Urmareste realizarea si punerea in functie, la termenele aprobate a investitiilor prevazute;

Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu proiectele de executie si semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect;

Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si de calitate;

Compartimentul protectia mediului – indeplineste urmatoarele atributii:

Urmareste problemele legate de respectarea legislatiei actuale in domeniul protectiei mediului ;

Supravegheaza aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;

Supravegheaza pe agentii economici pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile;

Asigura servicii cu specialisti in ecologia urbana si protectia mediului si colaboreaza in acest scop cu autoritatile competente pentru protectia mediului;

Promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei mediului;

Asigura, prin serviciile publice si agentii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare stradala de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;

Solutioneaza sesizarile si reclamatiile avand ca obiect probleme de protectia mediului si ecologie urbana;

Participa la actiuni de control si salubrizare cu alte compartimente si institutii;

Coopereaza cu celelalte compartimente ale primariei, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio – urbana pe raza municipiului , avand la baza principiul Dezvoltare Durabila;

Supravegheaza respectarea legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului;

Se documenteaza si realizeaza schimburi de experienta cu institutii similare sau de profil din tara si din strainatate;

Intretine relatii cu societatea civila, ONG-uri, fundatii si alte institutii;

Inventariaza, localizeaza si diminueaza sursele de poluare;

Monitorizeaza depozitele neamenajate de deseuri si ia masuri pentru sanctionare conform legii;

Organizeaza, conduce si supravegheaza activitatile si actiunile pe linie de protectia mediului in conformitate cu legislatia in domeniu, in vigoare;

Initiaza , organizeaza si urmareste desfasurarea de actiuni pe linie de protectie a mediului in scoli, institutii si societati economice si comerciale.

Compartiment cadastru – indeplineste urmatoarele atributii:

Analizeaza cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Prefecturii;

Tine evidenta titlurilor de proprietate emise in baza legilor fondului funciar;

Completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobandite prin sentinte judecatoresti, prin dispozitiile Primarului si prin titlurile de proprietate obtinute in baza legilor fondului funciar;

Intocmeste procese-verbale de punere in posesie;

Identifica, masoara terenurile si pune in posesie proprietarii acestor terenuri;

Colaboreaza cu alte servicii la identificarea si masurarea terenurilor care se incadreaza in aplicarea Legii fondului funciar si a Legii Cadastrului;

Intocmeste liste anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

Inainteaza Comisiei judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

In urma validarii lucrarilor de catre Prefectura participa impreuna cu membrii comisiei la punerea in posesie a persoanelor indreptatite sa primeasca terenuri;

Compartimentul de achizitii – indeplineste urmatoarele atributii:

Asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii;

Intocmeste documentatii , asigura secretariatul si evidenta pentru licitatii si achizitii publice, inchirieri si concesionari;

Organizeaza licitatiile pentru concesionare si inchiriere,

Solicita, analizeaza si tine evidenta ofertelor de pret;

Intocmeste documentatia pentru cazurile de incredintare directa;

Controleaza si coordoneaza licitatiile pentru lucrari de reparatii, intretinere;

Raspunde de pastrarea si predarea dosarelor;

Propune componenta comisiilor de licitatii si a comisiilor de evaluare;

Propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii si lucrari;

Stabileste preturile de pornire a licitatiilor privind inchirierile si concesionarile de terenuri si constructii;

Contribuie la intocmirea documentatiei cu privire la organizarea de licitatii si pune la dispozitia solicitantilor datele referitoare la licitatiile organizate;

Asigura secretariatul activitatii de licitatii;

Organizeaza si participa la selectarea ofertelor privind achizitiile de bunuri si servicii si a lucrarilor de investitii;

Intocmeste documentele privind clasificarea finala a ofertantilor pe baza ofertelor financiare si a calitatilor tehnice stabilite in documentele licitatiei, sau prin aprecierea directa, conform actelor normative in vigoare;

Negociaza preturile pentru achizitiile de bunuri si de servicii de la furnizorii unici;

Intocmeste si supune aprobarii documentele de negociere;

Testeaza preturile practicate pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte in scris oferte de pret, purtand semnatura si stampila acestora, le consemneaza si le supune aprobarii conducerii primariei municipiului;

Tine legatura cu furnizorii din tara pentru procurarea de oferte si testarea preturilor pentru achizitiile de bunuri si de servicii;

Difuzeaza documente de negociere aprobate precum si valorile de contractare pentru produsele licitate si adjudecate;

Intocmeste notele de comanda pentru bunurile si serviciile adjudecate;

Participa la incheierea contractelor pe baza proceselor verbale si a hotararilor de licitatii;

Colaboreaza cu serviciile interesate si face propuneri de licitatii , conform legislatiei in vigoare , pe care le propune spre aprobare Consiliului local;

Colaboreaza cu alte servicii in rezolvarea problemelor legate de licitatii;

Pune la dispozitia comisiei de specialitate cererile repartizate compartimentului si urmareste indeplinirea atributiilor rezultate in urma sedintelor de comisii;

Urmareste si asigura rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetatenilor si ale agentilor economici;

Respecta prevederile legale privind pastrarea confidentialitatii documentelor de licitatii si a securitatii acestora;

Tine evidenta ofertelor si contractelor incheiate;