Serviciul buget – contabilitate, salarizare, resurse umane

Serviciulul buget – contabilitate, salarizare, resurse umane – indeplineste urmatoarele atributii:
Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii;
Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale;
Inventariaza patrimoniul unitatii;
Intocmeste balanta si bilantul contabil;
Asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
Furnizeaza, publica si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de unitate;
Asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor;
Participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand situatiile cerute de membrii acestora;
Prezinta rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local, Administratia Financiara , Prefectura, Consiliul Judetean;
Asigura gestionarea patrimoniului Primariei in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii;
Verifica si centralizeaza darile de seama ale serviciilor publice din subordine;
Realizeaza evidenta garantiilor de gestiune pentru salariatii Primariei, precum si evidenta timbrelor postale necesare bunei desfasurari a activitatii Primariei;
Verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele si mandatele postale, materialele existente in magazie;
Tine evidenta imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitantiere, cecuri, foi de varsamant);
Constituie comisiile si subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurta durata si mica valoare, bunurilor materiale, confruntand rezultatele obtinute cu evidenta contabila si realizand operatiunile contabile ce se impun, inregistrand minusurile si plusurile de inventar;
Propune masuri de casare, imputare, etc.;
Controleaza activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;
Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei municipiului Marghita ;
Intocmeste periodic situatia executiei bugetare si urmareste incadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli ;
Intocmeste si prezinta Consiliului Local contul anual de executie al bugetului;
Completeaza ordonantarile de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare si raspunde de datele inscrise;
Stabileste necesarul de credite bugetare pentru: Primaria municipiului Marghita si serviciile subordonate;
Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii serviciului;
Colaboreaza cu toate serviciile si birourile primariei, precum si cu institutiile din subordinea Consiliului Local ;
Intocmeste ordine de plata pentru plata contributiilor la bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale,bugetul asigurarilor sociale de sanatate precum si a altor retineri din statul de plata;
Intocmeste dari de seama statistice;
Centralizeaza darile de seama statistice pentru serviciile publice aflate in subordinea primariei si le inainteaza organelor superioare;
Efectueaza prin casierie operatii de incasari si plati pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv;
Tine evidenta retinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garantii;
Intocmeste ordonantarile de plata privind drepturile salariale;
Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul autoritatilor executive (alimentarea cu mijloace banesti, plati reprezentand cheltuieli din bugetul propriu), eliberari de valori materiale si pentru alte operatiuni specifice;
Colaboreaza cu diverse institutii, precum: Ministerul Finantelor; Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bihor; Administratia Financiara Marghita;Trezoreria; Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; Directia Generala de Munca si Protectie Sociala Bihor; Prefectura Bihor; Consiliul Judetean Bihor, serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Marghita ;
Intocmeste statele de plata ale salariilor personalului din primarie, indemnizatiile consilierilor, plateste ajutoarele sociale, indemnizatiile de nastere, precum si a altor ajutoare banesti si indemnizatii cuvenite unor cetateni ai municipiului;
Verifica si semneaza statele de plata privind drepturile salariale ale angajatilor (salarii, concedii de odihna, medicale);
Centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului primariei.

Resurse umane – indeplineste urmatoarele atributii:
Intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite, tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat, dupa care se intocmesc statele de salarii ;
Asigura angajarea personalului prin concurs/examen pe baza de competenta in conformitate cu prevederile legale si cu statul de functii al Primariei municipiului Marghita ;
Intocmeste documentatiile necesare pentru numirea si eliberarea din functie a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Marghita;
Gestioneaza fisele de evaluare a posturilor si a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate  si conducerea unitatilor subordonate;
Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea si salarizarea personalului pe functii, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului de specialitate si a personalului de conducere din unitatile subordonate;
Intocmeste documentatia necesara organizarii examenelor pentru promovare;
In colaborare cu sefii serviciilor si conducerea primariei, intocmeste documentatia necesara elaborarii proiectului de hotarare privind Organigrama Primariei, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare in vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local ;
Tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al Primariei si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare;
Elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara si il supune spre aprobare primarului, urmarind respectarea lui;
Pentru a asigura o buna conlucrare intre compartimente, emite note de serviciu aprobate de catre primar;
Controleaza respectarea disciplinei muncii; Realizeaza anchete administrative in colaborare cu alte compartimente privind abaterile savarsite de angajatii primariei;
Intocmeste lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din aparatul de specialitate al primariei;
Tine evidenta la zi a vechimii in munca pentru personalul din aparatul de specialitate  si conducerea unitatilor subordonate;
Pastreaza si tine la zi dosarele personale ale personalului din aparatul de specialitate si conducerea unitatilor subordonate;
Centralizeaza planificarea concediilor de odihna a personalului din aparatul propriu si urmareste efectuarea acestora in perioadele stabilite;
Elibereaza adeverintele solicitate de actualii si fostii salariati ai primariei;
Coordoneaza specializarea si perfectionarea personalului;
Intocmeste lunar, tabelul nominal cu ofiterii de serviciu care asigura permanenta in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale si confirma ziua de recuperare pentru serviciul efectuat;
Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii compartimentului ;
Programeaza si urmareste respectarea programarilor intocmite pentru efectuarea controalelor de medicina a muncii de catre salariatii primariei la angajare ;
Tine evidenta si inregistreaza declaratiile de avere si cele de interese ale salariatilor;
Intocmeste dosarele profesionale ale functionarilor publici;
Intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si celor lunare din fondul de salarii;
Intocmeste planul de ocupare a functiilor publice si il inainteaza Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.