BIROUL BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Biroul buget – contabilitate, salarizare – indeplineste urmatoarele atributii:
Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii;
Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale;
Inventariaza patrimoniul unitatii;
Intocmeste balanta si bilantul contabil;
Asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
Furnizeaza, publica si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de unitate;
Asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor;
Participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand situatiile cerute de membrii acestora;
Prezinta rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local, Administratia Financiara , Prefectura, Consiliul Judetean;
Asigura gestionarea patrimoniului Primariei in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii;
Verifica si centralizeaza darile de seama ale serviciilor publice din subordine;
Realizeaza evidenta garantiilor de gestiune pentru salariatii Primariei, precum si evidenta timbrelor postale necesare bunei desfasurari a activitatii Primariei;
Verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele si mandatele postale, materialele existente in magazie;
Tine evidenta imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitantiere, cecuri, foi de varsamant);
Constituie comisiile si subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurta durata si mica valoare, bunurilor materiale, confruntand rezultatele obtinute cu evidenta contabila si realizand operatiunile contabile ce se impun, inregistrand minusurile si plusurile de inventar;
Propune masuri de casare, imputare, etc.;
Controleaza activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;
Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei municipiului Marghita ;
Intocmeste periodic situatia executiei bugetare si urmareste incadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli ;
Intocmeste si prezinta Consiliului Local contul anual de executie al bugetului;
Completeaza ordonantarile de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare si raspunde de datele inscrise;
Stabileste necesarul de credite bugetare pentru: Primaria municipiului Marghita si serviciile subordonate;
Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii serviciului;
Colaboreaza cu toate serviciile si birourile primariei, precum si cu institutiile din subordinea Consiliului Local ;
Intocmeste ordine de plata pentru plata contributiilor la bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale,bugetul asigurarilor sociale de sanatate precum si a altor retineri din statul de plata;
Intocmeste dari de seama statistice;
Centralizeaza darile de seama statistice pentru serviciile publice aflate in subordinea primariei si le inainteaza organelor superioare;
Efectueaza prin casierie operatii de incasari si plati pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv;
Tine evidenta retinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garantii;
Intocmeste ordonantarile de plata privind drepturile salariale;
Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul autoritatilor executive (alimentarea cu mijloace banesti, plati reprezentand cheltuieli din bugetul propriu), eliberari de valori materiale si pentru alte operatiuni specifice;
Colaboreaza cu diverse institutii, precum: Ministerul Finantelor; Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bihor; Administratia Financiara Marghita;Trezoreria; Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; Directia Generala de Munca si Protectie Sociala Bihor; Prefectura Bihor; Consiliul Judetean Bihor, serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Marghita ;
Intocmeste statele de plata ale salariilor personalului din primarie, indemnizatiile consilierilor, plateste ajutoarele sociale, indemnizatiile de nastere, precum si a altor ajutoare banesti si indemnizatii cuvenite unor cetateni ai municipiului;
Verifica si semneaza statele de plata privind drepturile salariale ale angajatilor (salarii, concedii de odihna, medicale);
Centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului primariei.