REGULAMENT privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea şi închirierea acestora

CAP. 1. G E N E R A L I T Ă Ţ I

 

Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general privind aplicarea la specificul administraţiei locale a municipiului Marghita a modalităţilor şi criteriilor de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi închirierea acestora.

 

Art. 2. La elaborarea prezentului regulament au fost avute în vedere şi respectate următoarele acte normative:

 – Legea nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

 – Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare;

 – Legea nr. 114/ 1996 – Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

 – Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/ 1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/ 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Art. 3. Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:

 1. a) principiul obiectivului major – realizarea locuinţelor pentru tineri  în vederea închirierii, constituie un obiectiv major de interes naţional şi local al administraţiei centrale (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) şi al administraţiei publice locale;
 2. b) principiul accesului liber al tinerilor cu vârsta de 18 ani, dar mai mica de 35 ani și a specialiștilor din învățământ sau din sănătate la locuinţele construite prin A.N.L.;
 3. c) principiul transparenţei – locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L. se repartizează şi se închiriază pe baza listei de prioritate şi listei de repartizare a locuinţei la baza întocmirii cărora stau criteriile cadru ( criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj) aprobate de Consiliul Local al municipiului Marghita în condiţiile legii, afişate la sediul Primăriei.

 

Art. 4. În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

 A.N.L. – Agenţia Națională pentru Locuinţe – instituţie de interes public din structura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu personalitate juridică de coordonare a unor resurse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe.

 Tineri – Sunt persoane majore cu vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Specialiștii din învățământ sau sănătate – Sunt persoane majore care, indiferent de vârstă, pot depune cerere pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele.

Locuinţă – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

 Familie – prin familie se înţelege soţul, soţia, copiii şi/ sau alte persoane aflate în întreţinerea soţului/soţiei, dacă persoanele aflate în întreţinere nu realizează venituri.

 Comisia socială de analiză– comisie numită prin Dispoziţia primarului, formată din funcţionari şi specialişti din compartimentele cu atribuţiuni în domeniile administrativ, social şi juridic precum şi consilieri locali, care analizează solicitările de locuinţe, acordă punctajul potrivit criteriilor de ierarhizare, hotărăşte lista persoanelor care au acces şi care nu au acces la locuinţă în funcţie de criteriile legale, întocmeşte listele de priorităţi şi de atribuire a locuinţelor disponibile pentru închiriere şi analizează/ avizează solicitările de schimburi de locuinţe.

 Criterii – cadru – norme stabilite de Consiliul Local pe baza  Hotărârii  de Guvern nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Acestea cuprind:

 1. Criterii de acces la locuinţă
 2. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

 Lista solicitanţilor care au acces la locuinţă – reprezintă lista întocmită  de comisia socială de analiză în urma stabilirii dosarelor a căror titulari de cereri se încadrează în prevederile punctului A ( Criterii de acces la locuinţă) din Anexa nr. 11 a Hotărârîrii de Guvern nr. 962 din 27 septembrie 2001 şi art.13 – 15 din prezentul regulament.

 Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţă – reprezinta lista întocmită de comisia socială de analiză în urma studierii dosarelor, a căror titulari de cereri nu se încadrează în prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinţă” din Anexa nr. 11 a Hotărârîrii de Guvern nr. 962 din 27 septembrie 2001 şi art.13 – 15 din prezentul regulament.

 Lista de prioritate – reprezintă lista întocmită de comisia socială de analiză în urma acordării punctajului pe baza prevederilor punctului B ,,Criterii de  ierarhizare stabilite prin punctaj” din Anexa nr. 11 a Hotărârîrii de Guvern nr. nr. 962 din 27 septembrie 2001 în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către cei aflaţi pe lista solicitanţilor care au acces la locuinţă.

 Lista de repartizare a locuinţelor– reprezintă lista întocmită prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate, pe număr de camere în funcţie de solicitarea acestora în cerere.

Contract de închiriere – actul juridic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor privind închirierea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea locuinţei.

  

CAP. II . CONSTITUIREA ŞI ADMINISTRAREA FONDULUI DE LOCUINŢE PENTRU 

                       TINERI, CONSTRUITE PRIN A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII

 

Art . 5. Fondul local de locuinţe construite prin A.N.L. se constituie din locuinţele realizate anterior şi cele nou construite în condiţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Consiliului Local Marghita.

 

Art. 6.  Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe prin A.N.L. se face pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a administraţiei locale, viabilizate sau în curs de viabilizare corelată cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor. Utilităţile şi dotările tehnico – utilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de către Consiliul Local potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.

 

Art. 7. Stabilirea şi / sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice şi a studiilor de fezabilitate aprobate odată cu promovarea programelor de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe prin programele privind construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.  

 

Art. 8. Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii realizate în condiţiile Legii 152/1998 fac obiectul exclusiv al proprietăţii private a statului şi sunt administrate de Consiliul Local al municipiului Marghita.

 

Art. 9. Evidenţa inventarului şi urmărirea modului de folosinţă a unităţilor locative construite prin

A.N.L. se realizează de către Compartimentul urmărire contracte din cadrul Serviciului impozite și taxe locale.

 

Art. 10. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor, evidenţa eventualelor  intervenţii la ele sau părţi din acestea se va face de către Compartimentul administrarea patrimoniului din cadrul Direcției tehnice.

 

Art. 11. Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii realizate în condiţiile Legii 152/1998 se înregistrează în contabilitatea Unităţii administrativ- teritoriale Marghita, cu respectarea prevederilor legale în materie, şi se supun procedurilor de reevaluare şi amortizare.

 

Art. 12.  Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, din Legea nr. 152/ 1998 şi a prezentului regulament se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minim 1 an de închiriere neintreruptă către acelaşi titular şi/ sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

  

CAP. III  ACCESUL LA LOCUINŢĂ, SOLICITAREA, ANALIZA CERERILOR ŞI ATRIBUIREA UNITĂŢILOR LOCATIVE

 

Art. 13.  Pot avea acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite prin programul A.N.L., persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Prin excepție specialiștii din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Marghita și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Marghita.

 

Art. 14. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Marghita. Fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 mp, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 15. Titularul cererii de locuinţă trebuie să-şi desfăşoare activitatea profesională în raza administrativ- teritorială a municipiului Marghita, cu contract de muncă. Solicitantul va avea calitatea de angajat atât în momentul depunerii dosarului câ şi în momentul repartizării locuinţei.  Justificarea calității de angajat se va face prin adeverință de la locul de muncă însoțită de o copie după contractul de muncă, respectiv numirea pe post în cazul celor din învățământ și sănătate  (copiile vor fi certificate pentru autenticitate de către unitatea emitentă a adeverinţei).

 

Art. 16. Titularul cererii trebuie să facă dovada domiciliului, respectiv reşedinţei şi calitatea de ,,tolerat în spaţiu” sau ,,chiriaş”. În cazul în care are calitatea de chiriaş este necesar ca acest statut să fie cel puţin de la ocuparea locului de muncă menţionat în documentele de la art.15 sau cu cel puţin 30 zile înainte de data depunerii dosarului. Calitatea de chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat va fi atestată prin contract de închiriere cu proprietarul/deţinătorul spaţiului, luat în evidenţă la Administraţia Finanţelor Publice locale, iar adresa de reşedinţă să fie consemnată în cartea de identitate. În cazul contractului de comodat, acesta este considerat ,, tolerare în spaţiu”. Dovedirea stării civile şi componenţei familiei se va face prin copie după actele oficiale de stare civilă eliberate de autorităţile statutului în domeniu. Persoanele aflate în întreţinere, fără venituri, dacă este cazul, vor fi dovedite prin sentinţă judecătorească privind obligaţia întreţinerii sau prin contract de întreţinere autentificat notarial, cu îndeplinirea prevederilor din Art. 499 Noul cod civil.

 

Art. 17. Solicitarea de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii construită prin programul A.N.L., se ia în evidenţă pe bază de cerere tip – model anexa nr.1, completată şi semnată de titularul cererii de locuinţă numai individual şi în nume propriu, care trebuie să se înscrie în condiţiile prevăzute la art. 13, 14, 15 din prezentul regulament. Cererea se depune la Compartimentul informare publică din cadrul primăriei, iar centralizarea şi evidenţa cererilor se asigură de către Compartimentul urmărire contracte din cadrul Serviciului impozite și taxe locale.

 

Art. 18. Consiliul Local va actualiza şi completa după caz, prezentul regulament va stabili structura de specialitate a Comisiei sociale de analiză. Comisia socială de analiză va adopta GRAFICUL – CALENDAR DE LUCRU, va analiza cererile şi actele depuse de către solicitanţi, va adopta lista persoanelor care au acces/nu au acces la locuință şi va întocmi lista de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Componenţa nominală a comisiei se va stabili prin Dispoziţia primarului, comisia fiind un colectiv operativ aflat la dispoziţia acestuia. În situaţia că nu se mai construiesc alte locuinţe prin programul A.N.L., comisia socială se menţine în vigoare pentru analiza cererilor depuse, pentru adoptarea Listei persoanelor care au acces/nu au acces la locuinta de tip A.N.L. pentru tineri și întocmirea listei de prioritate/repartizare în noua ordine în vederea repartizării unităţilor locative devenite disponibile.  

 

Art. 19. Fiecare solicitant va fi încunoştinţat prin poştă/e-mail/telefonic despre perioada de depunere sau după caz de actualizare a dosarului. Cererile depuse şi înregistrate după data limită de depunere a dosarelor se vor ţine în evidenţă separată şi se vor analiza în momentiul epuizării listei de repartizare anterioare, stabilindu-se o nouă ordine de prioritate în vederea repartizării unităţilor locative ce vor deveni disponibile din cele construite şi repartizate anterior. Repartizarea acestora se va face cu celeritate pentru a se evita cheltuielile de întreţinere a locuinţelor eliberate, din bugetul local. Noua listă de prioritate/repartizare va fi aprobată în Consiliul Local.

 

Art. 20. Dosarul solicitantului va cuprinde documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament şi se va depune la Compartimentul urmărire contracte din cadrul Serviciului impozite și taxe locale. Se vor prezenta copii după actele originale care vor fi vizate pentru conformitate de către funcţionarul care preia dosarul, prin aplicarea ştampilei “ CONFORM CU ORIGINALUL – LOCUINŢE A.N.L.” Evidenţa primirii dosarelor se va ţine într-un registru anume destinat.

 

Art. 21. După data limită de depunere a dosarelor de către solicitanţii de locuinţe, comisia socială de analiză va proceda la studierea acestora pe baza “ CRITERIILOR – CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii” ( anexa nr. 3 la prezentul regulament) punctul A “ CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ” art. 13 – 15 din prezentul regulament.

 

Art. 22. Dosarele care se încadrează în prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinţă” din anexa nr.3 se vor înscrie pe “LISTA SOLICITANŢILOR CARE AU ACCES LA LOCUINŢĂ” – model anexa nr.4 .

 

Art. 23. Dosarele care nu se încadrează în prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinţă”  din anexa 3, se vor înscrie pe “LISTA SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢĂ”- model anexa nr. 5 – evidenţiindu-se în mod distinct motivul pentru care nu au acces.

 

Art. 24. Hotărârea comisiei de analiza cu listele prevăzute la art. 22 şi 23 va fi dată publicităţii prin afişarea la un loc accesibil publicului cu mențiunea că poate fi contestată în termenul legal de 7 zile.

          După finalizarea perioadei de contestații, comisia de analiză prezintă Consiliului local  hotărârea definitivă cu listele prevăzute la art. 22 şi 23, iar pentru “Lista solicitanţilor care au acces la locuinţă” se fac şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi cel  nou construit (dacă este cazul).

 

Art. 25. Pentru fiecare solicitant aflat pe “Lista solicitanţilor care au acces la locuinţă” se va întocmi “ FIŞA SOLICITANTULUI DE LOCUINŢĂ A.N.L.” – model anexa nr.6.

 

Art. 26. Pentru fiecare solicitant pentru care s-a întocmit “ Fişa solicitantului de locuinţă A.N.L.”, funcţionarii din cadrul Direcției de asistenţă socială desemnaţi prin Dispoziţia Primarului, vor efectua ancheta socială şi vor întocmi “ FIŞA DE ANCHETĂ SOCIALĂ” – model anexa nr.7.

 

Art. 27. Pe baza datelor din “ Fişa solicitantului de locuinţă A.N.L. ( anexa nr.6), “Fişa de anchetă socială” ( anexa nr. 7) şi documentele aflate la dosar, Comisia socială de analiză va analiza fiecare solicitare în parte şi va acorda punctajul pe baza “criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj” punctul B din Criteriile – cadru (anexa nr. 3), întocmindu-se “FIŞA DE CALCUL A PUNCTAJULUI” model anexa nr. 8.

 

Art. 28. Fişele prevăzute la art 25, 26 şi 27 respectiv “Fişa solicitantului de locuinţă, “Fişa de anchetă socială” şi “Fişa de calcul a punctajului” se vor ataşa la dosarul solicitantului făcând parte integrantă din acesta.

 

Art. 29. În urma acordării punctajului şi pe baza studiului documentaţiei din dosare, comisia socială de analiză întocmeşte “ LISTA DE PRIORITATE/REPARTIZARE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI A.N.L.“. Solicitanţii se trec pe lista de prioritate/repartizare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat obţinut, iar la punctaj egal solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locative este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

 Art. 30. Lista de prioritate/repartizare se stabileşte în momentul epuizării listei anterioare. La întocmirea noii liste de prioritate se vor procesa: cererile depuse ulterior datei de preluare a dosarelor pentru care a fost întocmită lista de prioritate; dosarele procesate care nu au întrunit punctajele necesare înscrierii pe lista de repartiție reactualizată; precum și cererile din anii anteriori pentru care nu au fost depuse dosare dar solicitanții au menționat că mențin cererea pentru o altă tranșă de locuințe construite prin A.N.L. Cererile și dosarele aflate în evidență la data scadentă pentru depunerea/reactualizarea dosarelor potrivit art. 19 și pentru care nu s-a depus/reactualizat dosarul se consideră soluționate prin renunțarea tacită a solicitantului și nu se mai iau în procesare la întocmirea următoarei liste de prioritate.

 

Art. 31. Repartizarea locuinţelor se va face ţinîndu-se cont de punctajul din lista de priorităţi/repartizare în ordinea descrescătoare a numărului de camere în funcţie de opţiunea solicitantului privind numărul de camere, evitîndu-se repartizarea unor spaţii excedentare, având prioritate în repartizarea locuinţelor de la parter a persoanele cu handicap (dacă acestea sunt consemnate în lista de repartizare). În cazul în care se epuizează listele pentru un anumit număr de camere, locuinţele vacante cu acelaşi număr de camere pot fi ofertate solicitanţilor de pe listele cu un alt număr de camere.

 

Art. 32. Lista de prioritate/repartizare întocmită potrivit prevederilor art. 29 şi 30 se supune aprobării Consiliului Local, după care se dă publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului.

 

 CAP. IV. R E P A R T I Z A R E A    L O C U N I Ţ E L O R 

 

 Art. 33. Data la care se poate efectua repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, este condiţionată de data intrării acestora în administrarea Consiliului Local al municipiului Marghita şi este stabilită prin protocolul încheiat cu A.N.L. Locuinţele devenite disponibile pe parcurs se vor repartiza deîndată,  cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 34. LISTA DE PRIORITATE/REPARTIZARE A LOCUINŢELOR” rămâne definitivă după soluţionarea eventualelor contestaţii. Lista se întocmeşte separat pe număr de camere solicitat prin cerere, în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat obţinut şi a vechimii cererii dând dreptul solicitantului să-i fie atribuită o locuinţă A.N.L.  

  

Art. 35. La data repartizării locuinţelor solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii – prin înscrierea pe cererea  de solicitare a formulei “reconfirm (nu reconfirm) îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţă rezultate din documentele aflate la dosar”; data şi semnătura.

 

Art. 36. Repartiţia către solicitant se va face prin convocarea telefonică/în scris/prin e-mail şi apoi prin atribuirea locuinţei eliberate de către vechiul chiriaş, în ordinea descrescătoare a punctajului şi numărului de camere solicitat, repartiţie pentru care va primi formularul din anexa nr. 10.

 

Art. 37. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate, se repartizează de către inspectorul de specialitate din cadrul Compartimentul urmărire contracte din cadrul Serviciului impozite și taxe locale al Primăriei Marghita, pe baza Listei de prioritate/repartizare, următorului solicitant.

 

 

CAP. V . C O N T E S T A Ţ I I   Ş I    M O D    D E   S O L U Ţ I O N A R E

 

Art. 38. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor se vor adresa Primarului, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 22, 23, 32.

 

Art. 39. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de cel mult 15 zile de la primire în condiţiile legii.   

 

CAP. VI.  ÎNCHIRIEREA  LOCUINŢELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE  PRIN  A.N.L.

 

Art. 40. În termen de cel mult 15 zile de la primirea repartiţiei beneficiarii de locuinţe vor depune la Compartimentul urmărire contracte din cadrul Serviciului impozite și taxe locale documentaţia necesară încheierii contractului de închiriere.

 

Art. 41. Contractul de închiriere, reprezintă acordul dintre proprietar/administratorul fondului locativ şi beneficiarul repartiţiei de locuinţă construită prin A.N.L. în condiţiile prezentului regulament denumit chiriaş, consemnat în formă scrisă, ca act cu putere juridică. La baza încheierii contractului vor sta prevederile legislaţiei centrale şi locale în domeniul spaţiului locativ, în vigoare la data încheierii contractului.

În situaţia apariţiei unor noi acte normative şi/sau modificarea şi completarea celor existente, prevederile acestora vor fi notificate prin acte adiţionale la contractul de închiriere. 

 

Art. 42. Contractele de închiriere iniţiale se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei în funcție de modificările legilor în domeniu. După expirarea contractului iniţial, prelungirea contractului se realizează la cerere şi se face succesiv pe o perioadă de 1 an prin recalcularea chiriei. La data prelungirii contractului, titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi/sau alte persoane fără venituri aflate în întreţinerea  acestuia au obligaţia să facă dovada că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Marghita sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în Marghita. În situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită, contractul de închiriere nu se mai prelungeşte. Fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 mp, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 43. Chiria se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale  și poate suporta modificări ori de cate ori se modifică veniturile membrilor familiei, dovedite cu documente, conform normelor legislative.

 

Art. 44. Nesolicitarea prelungirii contractului de închiriere sau lipsa acestuia ca urmare a nesemnării de către părţi fără justificare legislativă, presupune încetarea raporturilor dintre proprietar/administrator şi chiriaş, unitatea locativă devenind liberă de sarcini şi disponibilă pentru închiriere în condiţiile prezentului regulament după o notificare prealabilă de 60 zile.

Cheltuielile aferente perioadei respective urmând a fi recuperate de la fostul chiriaş pe cale judecătorească. 

 

Art. 45. Titularul de contract a unei locuinţe A.N.L. nu poate prelua în spaţiu sub nici un motiv alte persoane decât cele definite ca familie ( soţul, soţia, copiii şi/ sau alte persoane aflate în întreţinerea soţului/soţiei, dacă persoanele aflate în întreţinere nu realizează venituri). În caz contrar se consideră că nu are trebuinţă de spaţiul locativ respectiv şi se redistribuie locuinţa prin rezilierea contractului de închiriere din iniţiativa unilaterală a proprietarului/administratorul fondului locativ în urma unui preaviz de 30 de zile.

 

Art. 46. Cedarea dreptului de folosinţă a locuinţei (subânchirierea), repartizată conform Listei de repartiţie către titularul contractului de închiriere este interzisă, sub sancţiunea rezilierii de drept

a contractului.

 

Art. 47. Chiriaşii unei locuinţe din fondul locativ construit prin A.N.L., nu pot beneficia de atribuirea unei alte locuinţe din fondul locativ respectiv. Titularii de contracte de închiriere pot să realizeze un schimb de locuinţe cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în situaţii temeinic justificate, la prelungirea contractului de închiriere legal prevăzut și în perioada de valabilitate a contractului de închiriere sau în cazuri excepţionale, pe parcursul derulării contractului, cu aprobarea proprietarului/administratorului fondului locativ după analizarea situaţiei în comisia socială şi avizul acesteia, după verificarea documentelor ataşate şi prin recalcularea chiriei.

 

Art. 48. Schimbul de locuinţe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuinţele noi. Unităţile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeaşi categorie de locuinţe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenţie/un acord între doi chiriaşi.

 

Art. 49. Comisia socială poate dispune ca în situaţii temeinic justificate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că schimbul de locuinţe se poate realiza şi între unităţi administrativ- teritoriale diferite, cu acordul ambelor autorităţi care deţin locuinţele în administrare, dacă chiriaşul şi- a schimbat locul în care îşi desfăşoară activitatea.

 

Art. 50. De asemenea contractul poate fi reziliat în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare ce reglementează activităţile în domeniul spaţiului locativ.

 

Art. 51. În cazul în care proprietarul/administratorul fondului locativ constată că un chiriaş dispune de un spaţiu excedentar, sau o unitate locativă pentru care nu poate suporta chiria şi cheltuielile de întreţinere dovedite prin întârzieri repetate şi sume mari, raportate la veniturile familiei, se poate dispune schimbul de locuinţă cu un spaţiu adecvat şi cheltuieli suportabile la data prelungirii contractului sau în cazuri excepţionale pe parcursul derulării acestuia.

 

Art. 52. Chiriaşii imobilelor construite prin A.N.L. şi administrate de Consiliul Local, se vor asocia în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarul/administratorul fondului locativ  (Primăria municipiului Marghita) precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice. Aceştia îşi vor orienta activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrării condominiilor și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

 

Anexa nr. 1

            la Regulament

 

 

 

                                              Către,

Municipiul Marghita

 

 

 

 

Subsemnatul / a ____________________________________________ născut la data de

 

__________________, având actul de identitate C.I./B.I. seria ____, nr.____________________,

 

cu domiciliul/ reşedinţa actual(ă) în localitatea________________________________________,

 

str.___________________________________, nr._____, bl.___, sc.___, ap.______ , număr de

 

telefon ____________________, adresa e-mail _______________________________________,

 

chiriaş / tolerat în spaţiu, proprietarul spaţiului fiind ___________________________________

 

 

Starea civilă ___________________________

 

Număr de membri în familie____________ şi alte persoane aflate în întreţinere ____

 

Sunt de profesie _____________________________________ cu locul de muncă în

 

localitatea ______________________________________ la ( instituţia, societatea, unitatea)

 

_________________________________________________________________________

 

Solicit să fiu luat în evidenţă pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate 

 

închirierii construite prin A.N.L.

    

Număr de camere solicitat ____________________

 

Menţionez că nici eu şi nici membrii familiei nu deţinem şi nu am deţinut o altă locuinţă 

 

în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinată  închirierii în 

 

localitatea Marghita. 

 

 

  Data__________________                                          Semnătura____________________  

 

 

 

 

  * Notă de informare

Am luat la cunoştinţă că datele cu caracter personal vor fi  prelucrate de Primăria municipiului Marghita cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. Semnând acest act sunt de acord în vederea prelucrării lor. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Am fost informat asupra posibilităţii exercitării drepturilor de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Totodată în conformitate cu Legea152/1998 datele dvs. vor fi notate pe  Listele privind solicitanții care au acces la locuințe și pe cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor şi vor fi date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului.

Anexa nr. 2

            la Regulament

           

 

 

D O C U M E N T E L E

ce se depun la dosarul de solicitare a locuinţei pentru tineri destinate închirierii,

construite prin A.N.L.

 

 • cerere tip model anexa nr.1 – în care se va consemna numărul de camere solicitat;
 • copie după certificatul de naştere al solicitantului şi membrilor de familie şi /sau altor persoane aflate în întreţinere;
 • copie după actul de identitate al solicitantului, a membrilor de familie şi /sau altor persoane aflate în întreţinere și a tuturor persoanelor cu care titularul cererii locuieşte în acest moment;
 • copie după certificatul de căsătorie(dacă este cazul);
 • sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
 • documente din care să rezulte luarea în întreţinere a altor persoane în condiţiile legislaţiei în domeniu, sentinţa judecătorească privind obligaţia întreţinerii sau contract de întreţinere autentificat notarial (dacă este cazul);
 • declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia – soţ / soţie, copii şi / sau alte persone aflate în întreţinerea acestuia – nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi / sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care-şi desfăşoarâ activitatea în municipiul Marghita;
 • contract de închiriere înregistrat la Administraţia locală a finanţelor publice – în cazul în care solicitantul este chiriaş în spaţiul din fondul locativ-privat (în contact se va menţiona în mod expres suprafaţa locuibilă) (dacă este cazul);
 • documente din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie/tolerat în spaţiu) m.p. / ( contract de vânzare-cumpărare; schiţa locuinţei; extras C.F; adeverinţă de impunere);
 • documente din care să rezulte dacă solicitantul, un alt membru al familiei şi /sau aflat în întreţinere suferă de o boală care necesită potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus, certificat medical (dacă este cazul) semnat de medicul de specialitate şi de conducătorul instituţiei medicale);
 • adeverinţă de la locul de muncă al titularului de cerere din care să rezulte salariul brut/net pe ultimele 12 luni însoţită de o copie după contractul de muncă (titularizarea pe post în cazul celor din învăţământ ordinul de repartiţie pentru rezidenţi sau stagiari). Copiile vor fi certificate pentru autenticitate de către unitatea emitentă a adeverinţei. Adeverințe de la locul de muncă pe ultimele 12 luni din care să rezulte salariul brut/net, cupon pensie, cupon alocație, adeverinţă AJPIS Bihor, adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice (după caz) ale tuturor membrilor familiei care vor locui împreună în locuința de tip A.N.L.;
 • documente din care să rezulte nivelul de studii şi/sau pregătire profesională a titularului de cerere (diplomă; certificat; atestat, foaie matricolă; etc.);
 • alte documete sau înscrisuri pe care le consideră necesare în sprijinul aplicării prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

            la Regulament

            

 

 

 

C R I T E R I I   –   C A D R U

pentru stabilirea  ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în

repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite prin A.N.L.

(conform H.G. nr. 962 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare)

 

                                                                

 1. CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ

 

 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi care pot primi repartiţii în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Prin excepție specialiștii din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Marghita și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Marghita.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 

 1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, cu condiția să nu dețină nici un fel de venituri – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea a unităţii administrativ – teritoriale sau a unităţii în care-şi desfâşoară activitatea în raza administrativ – teritorială a municipiului Marghita.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

 

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămin de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele,dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

 

 1. Solicitantul – titular de cerere de locuinţă va putea beneficia de repartizarea unei locuinţe destinate închirierii doar dacă îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ – teritorială a municipiului Marghita, unde sunt amplasate locuinţele.

 

 1. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

NOTĂ:  Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este nevoie, conform graficului calendar.

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi care îndeplinesc toate criteriile de acces la locuinţe şi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în perioada respectivă, pot primii repartiţii în perioada imediat următoare, în limita fondului disponibil şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

 1. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

 

 1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

 

1.1. Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat ……………………………………… …10 pct.

 

      1.2. Tolerat în spaţiu ………………………………………………………………… …. 7 pct.

    

       1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută ( cu chirie, tolerat în spaţiu)  – mp/locatar – :

 •  
 1. mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ………………………… ……5 pct.

 

 1. mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……………………………… 7 pct.

 

 1. mai mare sau egală cu 8 mp şi până la 12 mp inclusiv………………………9 pct.

 

 1. mai mică de 8 mp …………………………………………………………..10 pct.

 

 NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 

 1. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

 

  2.1. Stare civilă:

 •  
 1. Căsătorit ……………………………………………………………………….10 pct.

 

 1. Necăsătorit …………………………………………………………………….. 8 pct.

 

      

        2.2. Număr de persoane în întreţinere:

 •  
 1. Copii

1 copil ………………………………………………………………………2 pct.

2 copii ………………………………………………………………………3 pct.

3 copii ………………………………………………………………………4 pct.

4 copii. ……………………………….. ……………………………………5 pct.

> 4  copii ……………………………… …..5 pct. + 1 pct pentru fiecare copil

 1. alte persoane, indiferent de numărul acestora ……………..………………….. 2 pct.

 

   

 1. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ

 

Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus .……………………………………………..….2 pct.

 

 1. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

 

  4.1. până la 1 an ……………………………………………………………………….. 1 pct.

 

  4.2. între 1 şi 2 ani …………………………………………………………………….. 3 pct.

 

  4.3. între 2 şi 3 ani ……………………………………………………………………… 6 pct.

  

        4.4. între 3 şi 4 ani…………………….………………………………………………… 9 pct. 

 

        4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……………………………………..……………….. 4 pct.

 

 

 1. NIVELUL DE STUDII ŞI /SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

     

      5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ………………………………………..….. 5 pct. 

 

      5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă………………………………………………………………………………………… 8 pct.

 

      5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă……………………………………………………………..…………………………..10 pct.

 

      5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată……………………………………………………….……13 pct.

 

      5.5. cu studii superioare ………………….……………………………………………….15 pct. 

 

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 

 1. SITUAŢII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

 

      6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ……………  15 pct.

 

 •  

      6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii …………..……………………………..…..10 pct.

 

 

      6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate …….…………………………………….……. 5 pct.

 

 1. VENITUL MEDIU BRUT/NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE

 

      7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ……………………………………………………. 15 pct.

 

      7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie………………… 10 pct.

 

 NOTĂ: – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la capitolul A de mai sus;

       – În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face funcţie de vechimea cererii solicitantului, luând în consideraţie data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechimea mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUNICIPIUL MARGHITA                                                                                          Anexa nr. 4

            la Regulament

 

 

 

 

 

L I S T A   S O L I C I T A N Ţ I L O R

care au acces la locuinţă ( prin îndeplinirea prevederilor pct. A din

criteriile – cadru anexa nr. 3)

 

 

NR.

    CRT.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE

 

ADRESA

NR. DOSAR/CERERE

DATA DEPUNERII CERERII

NUMĂR CAMERE

SOLICITAT

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL MARGHITA                                                                                           Anexa nr. 5

            la Regulament

 

       

 

   

 

 

L I S T A     S O L I C I T A N Ţ I L O R

care  nu au acces la locuinţă ( prin neîndeplinirea prevederilor pct. A din

criteriile – cadru anexa nr. 3)

 

NR.

    CRT.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE

 

ADRESA

NR. DOSAR

MOTIV

1

2

3

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ

 

MUNICIPIUL MARGHITA                                                                                 Anexa nr. 6

            la Regulament

 

 

 

 

F I Ş A   S O L I C I T A N T U L U I   D E    L O C U I N Ţ Ă    A. N . L.

 

Dosar nr.______________________

 

Numele şi prenumele solicitantului ____________________________________________

 

Vârsta ( în ani la data depunerii cererii) _______________________________________

 

Adresa___________________________________________________________________

 

Situaţia locativă:

 

  – chiriaş în spaţiu din fond locativ privat _____________________________________

  

  – tolerat în spaţiu _______________________________________________________

 

Suprafaţa locuibilă deţinută m.p./ locatar ______________________________________

 

Starea civilă:

  – căsătorit _______________

 

  – necăsătorit _____________

 

Starea de sănătate:

 

  – fără probleme de sănătate _______________________________________________

 

  – afecţiuni ale solicitantului sau membrului de familie care necesită însoţitor sau o cameră în plus _________________________________________________________________

 

Data depunerii cererii: ____________________________________________________

 

Numărul de camere solicitat ________________________________________________

 

Nivelul de studii şi /sau pregătire profesională ___________________________________

 

Locul de muncă şi localitatea unde-şi desfăşoară activitatea ________________________

 

Situaţii locative sau sociale deosebite:

 

  – provenit din case de ocrotire socială _______________________________________

 

  – a adoptat sau adoptă copii ______________________________________________

 

  – evacuat din case naţionalizate ____________________________________________

 

Alte notificări:___________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

     

  Întocmit

 

 

 

MUNICIPIUL MARGHITA                                                                                         Anexa nr. 7

            la Regulament

 

 

F I Ş A    D E    A N C H E T Ă     S O C I A L Ă

 

 1. Date personale ale titularului de cerere pentru locuinţă A.N.L.

 

   Numele şi prenumele:  __________________________________________________

 

   Adresa: _____________________________________________________________

 

 1. Situaţia locativă:

 

  – chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat;  ¨

           – tolerat în spaţiu;  ¨

 

 1. Starea civilă:

 

  – căsătorit:  ¨       – necăsătorit:   ¨       – alte situaţii:___________________

 

 1. Membri de familie şi / sau alte persoane care locuiesc în acelaş imobil

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Calitatea

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

 

 

4.      

 

 

5.      

 

 

6.      

 

 

7.      

 

 

8.      

 

 

9.      

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

 

 1. Suprafaţa locuibilă deţinută ( cu chirie; tolerat în spaţiu) m.p. / locatar sau membru al familiei solicitantului:

 

 1. a) mai mare de 15 m.p. şi până la 18 m.p. inclusiv ________________________________

 

 1. b) mai mare de 12 m.p. şi până la 15 m.p. inclusiv ________________________________

 

 1. c) mai mare sau egală cu 8 m.p. şi până la 12 m.p. inclusiv _________________________

 

 1. d) mai mică de 8 m.p. ______________________________________________

 

 1. Consemnări în cazul că situaţia locativă este sau poate deveni în mod iminent gravă: _________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

 

Data ________________               

 

 

 Întocmit                                                                                                     Luat la cunoştinţă

                                                                                              

 

   Anexa nr. 8

            la Regulament

FIŞA DE CALCUL

a punctajului total  conform Pct. B. criterii – cadru anexa nr. 3

Dosar nr. _____________Titular __________________________________

 

 

CRITERII

PUNCTAJ

 

ETALON

ACORDAT

1. SITUAȚIA LOCATIVĂ

X

X

1.1. Chiriaș în spațiu din fondul locativ privat

10

 

1.2. Tolerat în spațiu

7

 

1.3. Suprafața locuibilă deținută m.p./ locatar

X

X

a.     Mai mare de 15 mp. și până la 18 mp. inclusiv

5

 

b.     Mai mare de 12 mp și până la 15 mp. inclusiv

7

 

c.     Mai mare sau egală cu 8 mp. și până la 12 mp. inclusiv

9

 

d.     Mai mică de 8 mp.

10

 

2. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

X

X

2.1. Starea civilă:

X

X

a.     căsătorit

10

 

b.     necăsătorit

8

 

2.2. Număr persoane în întreținere:

X

X

a.     copii

X

X

–      1 copil

2

 

–      2 copii

3

 

–      3 copii

4

 

–      4 copii

5

 

–      Peste 4 copii – 5 pct. și câte 1 pct. pentru fiecare copil

5+….

 

b.     alte persoane, indiferent de numărul acestora

2

 

3. STAREA DE SĂNĂTATE(necesită îngrijitor sau 1 cameră în plus)

2

 

4. VECHIMEA CERERII

X

X

4.1. până la 1 an

1

 

4.2. între 1 și 2 ani

3

 

4.3. între 2 și 3 ani

6

 

4.4. între 3 și 4 ani

9

 

4.5. pentru fiecare an peste  4 ani

4

 

5. NIVELUL DE STUDII ȘI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

X

X

5.1. fără studii și pregătire profesională

5

 

5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la loul de muncă

8

 

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă

10

 

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/au SSD

13

 

5.5. cu studii superioare

15

 

6. SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

X

X

6.1. tineri din case de ocrotire socială care au 18 ani

15

 

6.2. tineri care au adoptat  sau adoptă copii

10

 

6.3. tineri evacuați din case naționalizate

5

 

7. VENITUL MEDIU BRUT/NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE

X

X

7.1. mai mic decât salariul minim brut/net pe economie

15

 

7.2. între salariul minim brut/net  pe economie şi salariul mediu brut/net pe economie

10

 

TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT

X

 

 

COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ

 

MUNICIPIUL MARGHITA                                                                                          Anexa nr. 9

            la Regulament

 

 

 

L I S T A     D E    P R I O R I T A T E/ R E P A R T I Z A R E

 a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii și construite prin A.N.L.

           

 

NR.

CRT.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE

 

ADRESA

NR. DOSAR

DATA DEPUNERII CERERII

NR. CAMERE

SOLICITAT

PUNCTAJ

REALIZAT

OBS.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE CONSILIU LOCAL

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL MARGHITA                                                                                         Anexa nr. 10

            la Regulament

 

 

 

 

R E P A R T I Ţ I E

 

Nr._____________ din _________________

 

 

 

 

 În baza Hotărârii Consiliului Local nr.______ din ____________ 

 

s-a repartizat cu titlul de închiriere locuinţa construită prin A.N.L. 

 

situată în  ____________________________________________

 

str. __________________________________, nr.____, Bl. ____,

 

 Sc. ___,  Et.___, ap.___, D-lui (nei) _______________________

 

titular al dosarului de locuinţă A.N.L. nr. ___________________

 

         Prezenta constituie actul justificativ de bază, la încheierea 

 

contractului de închiriere.

 

 

 

 

 

PRIMAR