REGULAMENT privind acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații Municipiului Marghita

 1. REFERINȚE

Art. 1 (1)  În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării personalului salarial – funcționari publici și personal contractual – din Municipiului Marghita, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 8/2009 cu modificările și completările ulterioare.

 (2) Voucherele de vacanță se acordă în anul 2019 și  au o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de hartie/electronic, conform prevederilor legale.

(3) Voucherul nu se acordă persoanelor care ocupa funcții de demnitate publică, alese și numite.

(4) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță pe suport de hartie/electronic, sunt multiplu de 50 lei pană la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.

Art. 2 (1) Numărul voucherelor de vacanță pentru personalul Municipiului Marghita, care beneficiează de program parțial de lucru se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la numărul maxim de vouchere stabilite pentru programul normal de lucru.

 (2) In cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanță se acordă de către angajatorul unde personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii.

 (3) Voucherele de vacanță se acordă personalului Municipiului Marghita care, în perioada de referință, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 8/2009 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal și concediu pentru îngrijire copil bolnav considerate perioade de activitate prestată conform art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 (1) Stabilirea numărului de vouchere de vacanță la care are dreptul salariatul, se  realizează prin rotunjire la cel mai apropiat număr.

(2) Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:

 1. a) emitentul şi datele sale de identificare;
  b) valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
  c) angajatorul şi datele sale de identificare;
  d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
  e) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
  f) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă;
  g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă.
  h) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate,
 2. i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Art. 4 (1) Salariații care primesc vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agreement conform art. 23 din HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă.

(2) Se interzice salariaților, beneficiari de vouchere de vacanță următoarele:

 1. a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;
 2. b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă;
 3. c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

Art. 5 (1) Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:

 1. la sfârşitul perioadei de valabilitate,
 2. la data încetării raporturilor de muncă.

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate, peste valoarea voucherelor de vacanta. se suporta de catre salariatul titular al voucherelor de vacanta.

Art. 6 Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate salariatilor nu poate fi diminuata in nici un mod. Voucherul este supus impozitului pe venit.

Art.7 Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților prin comunicarea Dispoziției primarului de aprobare a acestuia, precum și prin postare pe siteul instituției.

 1. ACORDARE

Art. 1 Sumele aferente voucherelor de vacanta sunt prevazute in bugetul aprobat in conditiile legii, ca sume cu destinatia: vouchere de vacanta.

Art. 2  Contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze:

 1. a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă;
  b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie ori electronic, după caz;
  c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanţă;
  d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
  e) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă, în condiţiile Legii nr.129/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
  g) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul de a achiziţiona serviciile prevăzute la art. 23, de la unităţile afiliate;
  h) alte clauze considerate necesare de către părţi.

Art. 3 Sumele de cost al imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli».

Art. 4 Comenzile de achiziţie de vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, numărul voucherelor de vacanţă acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominală a voucherului de vacanţă şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar.

Art. 5 Angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanţă cu respectarea strictă a prevederilor legale. Voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie.

Art. 6  Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă şi costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator beneficiarilor.

Art. 7  Gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducere.

 • BENEFICIARI

Art. 1 Beneficiarii care au primit vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

 1. |[(2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. (text original în vigoare până la 6 iulie 2014) ]|

Art. 2 În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.

Art. 3 Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.

Art. 4 Se interzice beneficiarului: |[a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23; (text original în vigoare până la 6 iulie 2014) ]|

 1. utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute in lege
 2. |[b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă; (text original în vigoare până la 6 iulie 2014) ]|
 3. primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
 • |[c) comercializarea tichetelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani; (text original în vigoare până la 6 iulie 2014) ]|
  |[c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani; (sintagmă înlocuită prin art. III din Legea nr. 94/2014, în vigoare de la 6 iulie 2014 până la 6 august 2015) ]|
 1. c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii. |[ 14.
  |[(1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare. (text original în vigoare până la 6 iulie 2014) ]|
  (1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare. (sintagmă înlocuită prin art. III din Legea nr. 94/2014, în vigoare de la 6 iulie 2014)
  (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se pot achiziţiona de către beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agenţiilor de turism.
      (text în vigoare până la 6 august 2015) ]|

Art. 5  Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
Art. 6 La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul acordat şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.
Art.7 Utilizarea de către beneficiar de vouchere de vacanţă pe suport hârtie, necuvenit, îl va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor către angajator.

Art. 8  Se vor achizitiona vouchere de vacanta pe suport de hartie/electronic cu valoare de 50 de lei.

Art. 9 Situatia beneficiarilor din Municipiul Marghita care vor primi vouchere de vacanta va fi mentionata in anexele prezentului Regulament.

Art. 10 Voucherele de vacanta se acorda in luna noiembrie, pe statul de plata al lunii decembrie si vor fi valabile un an de la data emiterii pe suport de hartie/electronic.

Art. 11 Angajatii din cadrul Municipiului Marghita cu contract individual de munca/raport de serviciu care vor refuza primirea voucherelor de vacanta vor depune in acest sens o declaratie scrisă.

Art. 12 Angajatii din cadrul Municipiului Marghita cu contract individual de munca/raport de serviciu care au incetat activitatea inainte de data acordarii voucherelor de vacanță, nu le vor primi.