REGULAMENT AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA

HCL -pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2015

       Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita înregistrat sub nr. 8734 din 23.09.2015 si raportul de specialitate nr. 8740 din 23.09.2015

       Avand in vedere proiectul de hotarare cu amendamentele puse in discutie dupa dezbaterea publica in baza Legii 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica

         In conformitate cu art. 129 din anexa nr. 1 la Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 82/9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

     In temeiul Legii servicului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 , a art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6 lit. a pct. 14 din legea nr. 215/2001, R, cu modificările şi completările ulterioare

                                     Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă noul regulament de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita , conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Odată cu adoptarea prezentei se abrogă art. 1 din HCL nr. 130 din 26.11.2014 prin care a fost aprobat vechiul regulament de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului Marghita, Serviciul Public de Alimenmtare cu Apă, Canalizare şi Salubritate , spre afişare, la dosar.

REGULAMENT AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA