PROCEDURĂ privind redistribuirea funcționarilor publici prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

Art. 1 Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a procesului de redistribuire a funcționarilor publici din corpul de rezervă al funcționarilor publici, prin selecție directă la nivelul Municipiului Marghita, și se aplică cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 193/2020 pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare.

Art. 2 La solicitarea structurilor de specialitate din cadrul instituției, funcțiile publice vacante/temporar vacante pot fi ocupate prin redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile  de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice.Art. 3 Redistribuirea funcționarilor publici se face din corpul de rezervă al funcționarilor publici, pe o funcție publică vacantă sau temporar vacantă, în baza informațiilor/propunerilor transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia.

Art. 4 Municipiul Marghita transmite Agenției solicitarea ocupării funcției publice vacante/ temporar vacante prin redistribuire.

Solicitarea cuprinde în mod obligatoriu:

 1. modalitatea de redistribuire, respectiv prin selecţie directă sau ca urmare a testării profesionale;
 2. funcţia publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
 3. condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice.

Art. 5 După transmiterea de către Agenţie a informațiilor rezultate din verificarea corpului de rezervă, Municipiul Marghita primește lista cu persoanele din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile  de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice.

Art. 6   După primirea de către Municipiul Marghita a listei cu persoanele din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile  de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice, se face selecţia funcţionarului public în vederea redistribuirii, de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, respectiv de către comisia de testare profesională în vederea redistribuirii. 

Art. 7   Modalitatea de redistribuire prin selecţie directă

(1) Selecţia directă a funcţionarului public în vederea redistribuirii se face de către persoana care are competenţa de numire potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordinul nr.193/2020, pe baza informaţiilor transmise de Agenţie potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr.193/2020, raportat la condiţiile de ocupare a funcţiei publice vacante sau temporar vacante supuse ocupării prin redistribuire. Selecţia directă se desfăşoară potrivit prezentei proceduri aprobate la nivelul instituţiei publice şi publicate pe pagina de internet a acesteia.

(2) Din lista comunicată cu persoanele din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile  de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice, se face selecţia directă a funcţionarului public în vederea redistribuirii, de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică.

(3) Anunțul privind ocuparea funcției publice prin selecția directă a funcționarului public din corpul de rezervă în vederea redistribuirii directe se publică la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet www.marghita.ro, la secțiunea concursuri si examene, cu cel puțin 10 zile înainte de data selecţiei directe a funcţionarului public în vederea redistribuirii, de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, și va cuprinde următoarele informații:

 1. funcţia publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
 2. condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice;

 (4) Pentru a participa la selecţia directă a funcţionarului public în vederea redistribuirii, funcţionarii publici care se află în corpul de rezervă şi care îndeplinesc condiţiile de realizare a redistribuirii depun la registratura instituției, în termen de 8 zile de la data publicării pe site a anunţului, un dosar de înscriere care cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate al funcţionarului public
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 4. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării testării profesionale în vederea redistribuirii de către medicul de familie al candidatului;
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 6. cazierul judiciar;
 7. curriculum vitae, modelul comun european.

(5) Selecția funcționarului public în vederea redistribuirii se face de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, respectiv Primarul Municipiului Marghita, cu respectarea condițiilor de studii, condițiile de vechime și condițiile specifice stabilite  prin fișa postului pentru ocuparea funcției publice.

(6) Rezultatele, cu calificativul admis sau respins, se comunică în maximum 24 de ore de la finalizarea acesteia, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Marghita şi pe site-ul instituţiei  www.marghita.ro.

(7) Afişarea rezultatelor în vederea redistribuirii directe, se realizează prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere pentru fiecare candidat.

(8) Primarul Municipiului Marghita transmite Agenţiei propunerea de redistribuire a funcţionarului public declarat admis în urma desfăşurării selecției directe, însoţită de o copie a procesului verbal încheiat.

(9) După primirea propunerii formulate de Primarul Municipiului Marghita în vederea redistribuirii, preşedintele Agenţiei emite ordinul de redistribuire a funcţionarului public declarat admis în urma desfăşurării selecției directe în vederea redistribuirii pe funcţia publică de conducere sau de execuţie care face obiectul redistribuirii.

Art. 8 Modalitatea de redistribuire ca urmare a testării profesionale

Testarea profesională în vederea redistribuirii se desfăşoară potrivit procedurii aprobate de instituţiile publice prin act administrativ, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.193/2020.

Testarea profesională în vederea redistribuirii va cuprinde următoarele etape succesive:

 1. selecția dosarelor de înscriere,
 2. proba suplimentară, dacă este cazul,
 3. proba interviu.

Art. 9 (1) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data testării profesionale în vederea redistribuirii, prin Dispoziția primarului Municipiului Marghita se stabilesc:

 1. funcţia publică pentru care se solicită ocuparea prin redistribuire, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, compartimentul din care face parte, precum şi durata ocupării acesteia, respectiv pe durată nedeterminată sau determinată;
 2. condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției publice;
 3. data, ora și locul susținerii testării profesionale în vederea redistribuirii;
 4. probele testării profesionale în vederea redistribuirii;
 5. dacă procedura de testare profesională în vederea redistribuirii cuprinde o probă suplimentară se stabilesc data şi ora desfăşurării acestei probe, precum şi numele expertului/experţilor desemnat/desemnaţi pentru evaluarea cunoştinţelor testate în cadrul probei suplimentare;
 6. bibliografia pentru testarea profesională în vederea redistribuirii;
 7. componenţa comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii;
 8. datele de contact ale secretarului comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.

(2) Anunțul privind organizarea testării profesionale pentru selecția funcționarului public din corpul de rezervă în vederea redistribuirii se publică la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet www.marghita.ro, la secțiunea concursuri si examene, cu cel puțin 10 de zile înainte de data testării, și va cuprinde informațiile prevăzute prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. g).

Art. 10 (1) Pentru a participa la testarea profesională în vederea redistribuirii, funcţionarii publici care se află în corpul de rezervă şi care îndeplinesc condiţiile de realizare a redistribuirii depun la persoana care asigură secretariatul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii, în termen de 8 zile de la data publicării pe site a anunţului, un dosar de înscriere care cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate al funcţionarului public
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 4. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării testării profesionale în vederea redistribuirii de către medicul de familie al candidatului;
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 6. cazierul judiciar;
 7. curriculum vitae, modelul comun european.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii ordinului de redistribuire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Municipiul Marghita din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii testării profesionale, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Art. 11 (1) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii este formată din trei funcţionari publici desemnaţi din cadrul Municipiului Marghita, cel puţin din clasa corespunzătoare celei pentru care se organizează redistribuirea şi care nu ocupă o funcţie publică aflată în raporturi ierarhice directe cu funcţia publică pentru a cărei ocupare se organizează testarea profesională în vederea redistribuirii.

(2) Preşedintele comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(3) Secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii este desemnat din cadrul Municipiului Marghita, prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(4) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii are următoarele atribuţii principale:

 1. a) selectează dosarele de înscriere la testarea profesională în vederea redistribuirii;
 2. b) stabileşte planul de interviu;
 3. c) notează proba de interviu;
 4. d) transmite conducătorului autorităţii/instituţiei organizatoare, prin secretarul comisiei, raportul final încheiat în urma susţinerii testării profesionale în vederea redistribuirii.

(5) Secretarul comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii are următoarele atribuţii principale:

 1. a) primeşte dosarele de înscriere;
 2. b) convoacă membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii;
 3. c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de testare profesională în vederea redistribuirii întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
 4. d) asigură transmiterea rezultatelor testării profesionale în vederea redistribuirii candidaţilor;
 5. e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii.

Art.12 Selecţia dosarelor candidaţilor are loc în cel mult 24 de ore de la împlinirea termenului prevăzut pentru depunerea dosarelor.

Art.13 (1) Proba suplimentară se organizează în situaţia în care pentru ocuparea funcţiei publice s-au stabilit condiţii specifice care necesită deţinerea unor competenţe specializate care nu pot fi evaluate în etapa interviului şi este gestionată de unul sau mai mulţi experţi în domeniu.

(2) La proba suplimentară participă candidaţii declaraţi admişi la proba selecţiei dosarelor de înscriere.

(3) Proba suplimentară este eliminatorie.

(4) Rezultatul probei suplimentare, cu calificativul admis sau respins, se afişează la locul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii şi se publică pe site-ul Municipiului Marghita, în termen de maximum 24 de ore de la încheierea acestei probe.

Art.14 (1) La proba interviului pot participa candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor de înscriere şi la proba suplimentară, în cazul în care aceasta a fost organizată.

(2) Candidaţii sunt evaluaţi de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii, pe baza criteriilor stabilite în planul de interviu.

(3) Planul de interviu se stabileşte pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte nivelul de pregătire profesională a funcţionarului public şi gradul de adaptabilitate al funcţionarului public la specificul atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice supuse ocupării prin redistribuire.

(4) Comisia de testare profesională în vederea redistribuirii stabileşte planul de interviu în ziua în care se desfăşoară testarea profesională în vederea redistribuirii şi îl aduce la cunoştinţa fiecărui candidat la începutul probei interviului.

(5) Planul de interviu se semnează de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.

(6) Rezultatele probei interviu, cu calificativul admis sau respins, se comunică în maximum 24 de ore de la finalizarea acesteia, prin afişare la locul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii şi pe site-ul instituţiei publice.

 

Art.15 (1) La finalizarea procedurii de testare profesională în vederea redistribuirii se întocmeşte un raport final care conţine modul de desfăşurare a probelor şi rezultatele obţinute de candidaţi şi se semnează de membrii comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii.

(2) Rezultatul final al testării profesionale în vederea redistribuirii se comunică, de regulă, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea probei interviu, prin afişare la locul desfăşurării testării profesionale în vederea redistribuirii şi prin publicare pe site-ul instituţiei, www.marghita.ro.

(3) Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul testării profesionale în vederea redistribuirii se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 (4) Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele testării profesionale în vederea redistribuirii, precum şi a rezultatului final al testării profesionale în vederea redistribuirii se realizează prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere pentru fiecare candidat.

Art.16 (1) Primarul Municipiului Marghita transmite Agenţiei propunerea de redistribuire a funcţionarului public declarat admis în urma desfăşurării testării profesionale, însoţită de o copie a raportului final întocmit potrivit art. 15 alin. (1).

(2) După primirea propunerii formulate de Primarul Municipiului Marghita în vederea redistribuirii, preşedintele Agenţiei emite ordinul de redistribuire a funcţionarului public declarat admis în urma desfăşurării procedurii de testare profesională în vederea redistribuirii pe funcţia publică de conducere sau de execuţie care face obiectul redistribuirii.

 

Art.17 (1) Termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au sfârşit.

(2) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.

(3) Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

(4) Dosarele de înscriere depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta procedură la oficiul poştal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de testare profesională în vederea redistribuirii până cel târziu la data şi ora afişării rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs.

(5) Modalitatea de comunicare prin intermediul faxului sau poştei electronice este permisă cu respectarea procedurilor legale aplicabile, în activitatea membrilor comisiilor de testare în vederea redistribuirii, precum şi a secretarilor acestora.

 

Tipizat solicitare redistribuire

MUNICIPIUL MARGHITA                                            

JUDEȚUL BIHOR

Către,

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

DOAMNEI/DOMNULUI PREȘEDINTE 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Procedura de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii, aprobată prin Ordinul președintelui A.N.F.P. nr. 193/2020, vă solicităm redistribuirea pe durată nedeterminată/determinată – selecție directă/ testare profesională, pe funcția publică de execuție vacantă/temporar vacantă de … (se va menționa denumirea funcției publice) … la Compartimentul……..din cadrul … (se va menționa denumirea instituției/autorității publice). 

    Condițiile stabilite pentru ocuparea funcției publice sunt următoarele: 

 1. studii universitate de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (completate, după caz, cu domeniile sau specializările necesare exercitării funcției publice în cauză);
 2. vechimea în specialitatea studiilor: minimum …. ani;
 3. alte condiții specifice, cu menționarea actelor doveditoare, după caz (diplome, certificate, atestate, etc).

 

Cu stimă, 

PRIMAR

MARCEL-EMIL SAS-ADĂSCĂLIȚII