Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

Constituția Romaniei;
Legea 287 din 2009 privind Codul Civil, Republicat;


Legea 134 din 2010 privind Codul de procedură civilă, Republicat;


O.U.G. 57 /2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 25 din 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modiificările și completările ulterioare;


Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;


H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;


O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;


O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;


Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, Republicat,  cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 421  din  2023 privind  bugetul de stat pe anul 2024 


Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 207 / 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;


Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale


OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar,Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;


H.G. nr. 890 / 2005 aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;


Legea nr. 165 / 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania, cu modificările și completările ulterioare;


O.G. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;


Ordinul 1382 din 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

Legea nr. 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Ordinul nr. 208 din 26 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;


Legea nr. 7/1996 a  cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, Republicată, cu modificarile ci completarile ulterioare;


Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;


Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;


Legea 119 / 1996 privind actele de stare civilă, Republicată,cu modificările și completările ulterioare;


H.G. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;


H.G. nr. 495 / 1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;


Legea  nr. 196 /2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr.1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul consiliului local;


Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Republicată;


Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Republicată;


Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legea 226/2021 , privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr.1073 / 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;


Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați, Republicată, cu modificări și completări ulterioare;

Legea 114/1996 privind locuintele, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 15/2003 privind  sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală., Republicată, cu completările și modificările ulterioare;


Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;


Ordin nr. 839 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;


Ordin nr. 233 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;


H.G.nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;


H.G. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;


Ordinul nr. 75 / 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 307 / 2006 privind apararea împotriva incendiilor,Republicată,  cu modificările și completările ulterioare.


Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, Republicată;


O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;


H.G. nr. 308 / 1995 privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile;
Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor de utilități publice, Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G.155/2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;


O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;


O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 334 / 2002 privind bibliotecile, Republicată,  cu modificările și completările ulterioare;


O.U.G.nr. 118 / 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;


H.G.nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;


Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;


Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Lege nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, Republicată, cu completările și modificările ulterioare;


O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 1.236/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE).