Dispoziţia nr.148 din 27.02.2020 – pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020

Luând în considerare referatul compartimentului gestiune resurse umane,  înregistrat cu nr., 1590/27.02.2020, prin care se propune emiterea actului administartiv pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020;

-prevederile art. 192, 193 și 194 din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii

-prevederile art. 458 și 459 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ

-prevederile art. 5 și 14 din HG 1066/2008, pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

-prevederile Ordinului nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici

-Ordinul nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică

             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                   Primarul Municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau  dispune:

       Art.1. Se aprobă Planul de perfecționare profesională al funcționarilor publici din cadrul UAT Marghita în anul 2020, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărare.

       Art. 2. Se aprobă Planul de perfecționare profesională al personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărare.

      Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul de gestiune resurse umane.

      Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţul Bihor
  • Agenția Națională a Funcționarilor publici
  • Spre afișare.

Format Standard – Anexa 1

Format Standard – Anexa 2