Proiecte hotarari 2020

martie:

Proiect de hotarare privind suplimentarea numărului de asistenţi personali

Proiect de hotarare pentru insusirea Raportului privind situatia gestionarii și inventarierii patrimoniului privat al Municipiului Marghita

      RAPORT GESTIUNE 2019

      domeniul privat anexa raport 2019

PH registrul agricol

PH rectificare buget martie 2020

Proiect de hotarare – pentru aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si contului de executie bugetara la data de 31.12.2019 a UAT Marghita

      RAPORT DE ANALIZA BILANT- 31.12.2019

PH pentru aprobarea vanzarii în principiu a terenului din str. Republicii, nr. 49

      Raport de specialitate

      Referat aprobare 

      extras CF

      schita

      contract de concesiune

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte unitati subordonate U.A.T. Marghita

      Referat si raport

Proiect de hotarâre privind cuprinderea in domeniul public a unor lucrări de investitii si darea lor in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare, Salubrizare

      Procese verbale de receptie

Proiect de hotarare – privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita

      Scan

aprilie: 

Proiect de hotarare Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Marghita

Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr.48 din 2.04.2020 Pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 2020 a acordului de funcționare al agentilor economici ce desfășoară activități economice

Proiect de hotărâre nr.50 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a UAT Marghita pe anul 2020

mai

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Marghita  pentru perioada 2014-2020

          Raport de specialitate

          Referat de aprobare

Proiect de hotarare pentru achizitionare instalatie de dezinfectie și dezinsectie în Marghita și satele apartinatoare Cheț , Ghenetea, județul Bihor

         Raport de specialitate

         Referat de aprobare 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2020

          RAPORT RECTIFICARE 29.mai 2020

iunie

PH rectificare buget iunie 2020

        RAPORT RECTIFICARE iunie 2020

Proiect de hotarare pentru aprobarea acordarii cu titlu gratuita dreptului de uz si servitute catre DELGAZ GRID S.A. pe teren proprietate privata a municipiului Marghita

       Raport de specialitate

       Solicitare

Proiect de aprobare regulament privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii

      Regulament înregistrare vehicule final

      Raport de specialitate

      Aviz Directia de imatriculare

      Dovada procedura dezbatere publica

PH Registru spații verzi

      Raport specialitate spatii verzi

      Referat aprobare spatii verzi

Proiect de hotarare pentru reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita

      Referat de specialitate

      CONCESIUNE 1091

      C.F.100084

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor a UAT Marghita

      Raport de specialitate

      Referat de aprobare

      anexa 1

      anexa 2

Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2020 de catre SC Parc Balneomar SA pentru strandul municipal Marghita

      referat preturi

      propunere preturi

      raport spec preturi

Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de analiza privind cheltuielile efectuate in perioada octombrie 2016 de catre SC Parc Balneomar SA

      solicitare Balneomar

      referat aprobare

      Raport de specialitate

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA

      Act constitutiv Balneomar

      Referat de aprobare

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.105:27.08.2009 privind darea în administrare catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a suprafetei de teren de 200mp

      ADRESA STS

      raport de specialitate

      referat de aprobare

      anexa la proiect