SCRISOARE DE INTENTIE – PARC INDUSTRIAL

Program:Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific 1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

 

APEL DE PROIECTE:PRNV/2023/132.A.1/1

 

Anexa III.3

 

SCRISOARE DE INTENȚIE

In atenția dl./dnei. primar/președinte/director,

 

Subsemnatul [a] , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate] ,  in calitate de reprezentant legal al [Denumirea IMM], Codul de identificare fiscala[….], prin prezenta, îmi exprim intenția de a:

 • participa la procedura de selecție a IMM-urilor pe care o veți desfășura în vederea atribuirii prin concesionare a parcelelor de teren din parcul de specializare inteligentă, dacă veți deveni beneficiar de sprijin financiar pentru crearea/extinderea unui parc de specializare inteligentă;
 • implementa o investiție inițială[1]în parcul de specializare inteligentă pe care îl creați/dezvoltați în condițiile în care, societatea pe care o reprezint va fi selectată ca beneficiar pentru ajutor financiar, în cadrul apelului “132.A.2. Sprijinrea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă” ce urmează a fi derulat de către Autoritatea de Management pentru Programul RegionalNord-Vest.

 

De asemenea, declar pe proprie răspundere, că societatea pe care o reprezint [Denumirea societate comercială], se incadreaza in categoria IMM-urilor,în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltăriiîntreprinderilor mici și mijlocii, cu modificărileși completările ulterioare (întreprinderea unică înregistrează mai puțin de 250 de angajați, si cifra de afaceri anuala neta este mai mica sau egala cu 50 milioane Euro sau valoarea activelor totale este mai mica sau egala cu 43 milioane Euro, echivalent inLei ( în ultimele două exerciții financiare consecutive) și desfășoară activitate într-un dintre codurile CAEN cuprinse în lista de coduri CAEN eligibile, care este parte a prezentului document, și anume,  cod CAEN al activității aferente investiției propuse:[Cod CAEN investiție]. 

 

Înțeleg că valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil pe care îl pot accesa este de maxim 2.500.000 Euro,  echivalentul in Lei la cursul inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte, și

-estimez va valoarea totală a investiției pe care intenționez să o propun prin proiect este de: [se va completa cu valoare în euro]

-estimez că investiția propusă va necesita crearea a min. [se va completa numărul minim de locuri de muncă] locuri de muncă permanente nou create.

 

Prin prezenta, menționez că pentru implementarea investiției voi avea nevoie de o parcelă de teren cu o mărime între [se va completa suprafața minimă m2/ha] și [se va completa suprafața maximă m2/ha].

 

De asemenea, prin prezenta declar că înteleg obligația de a propune o investiție cu caracter inovator, și că voi derula cel puțin unul dintre următoarele activități de inovare ca componentă obligatorie a investiției:

 

 • Activități finanțate prin ajutor de minimis:
 • activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare:
 1. asistență tehnologică pentru inovare;
 2. consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite);
 3. consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială;
 4. activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
 • activități privind achiziția de active necorporale din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare,

 

 • Activități finanțate prin ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor:
 • activități privind achiziția de servicii de consultanță și de asistență în domeniul inovării cuprind costurile cu servicii privind servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale).
 • activități privind achiziția de servicii de sprijinire a inovării cuprind costurile cu servicii pentru furnizarea de spații de birouri, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității, testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare și experimentare sau clustere de inovare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace sau avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale);

 

 • Alte activități de cercetare-dezvoltare-inovare finanțate din surse proprii [se vor detalia]

Alte nevoie speciale de care am nevoie în vederea implementării investiției sunt:

 • necesar energie electrică: [se va completa]kWh/an
 • [se va completa, după caz]
 • [se va completa, după caz]

 

Vă rugăm să luați în considerare intenția noastră și să ne informați cu privire la procedura de selecțiea rezidenților și de atribuire a parcelelor pe care urmează să o organizați.

 

Cu stimă,

[Numele complet]

[Data]

[Semnătura]

 

 

 

 

Lista coduri CAEN eligibile:

Se va selecta unul sau mai multe coduri dintre cele din tabelul de mai jos

 

CLASĂ COD CAEN

Descriere clasă CAEN

1011

Prelucrareașiconservareacărnii

1012

Prelucrareașiconservareacărnii de pasăre

1013

Fabricareaproduselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1032

Fabricareasucurilor de fructesi legume

1039

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041

Fabricareauleiurilorșigrăsimilor

1042

Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

1051

Fabricareaproduselor lactate si a brânzeturilor

1061

Fabricareaproduselor de morărit

1062

Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

1071

Fabricareapâinii; fabricareaprajiturilorsi a produselorproaspete de patiserie

1073

Fabricareamacaroanelor, taiteilor, cus-cus-uluisi a altorprodusefainoasesimilare

1081

Fabricareazahărului

1082

Fabricareaproduselor din cacao, a ciocolateisi a produselorzaharoase

1083

Prelucrareaceaiuluisicafelei

1084

Fabricareacondimentelorsiingredientelor

1085

Fabricarea de mâncaruri preparate

1086

Fabricareapreparateloralimentareomogenizatesialimentelordietetice

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1320

Producția de țesături

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare și mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

1395

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1420

Fabricarea articolelor din blană

1431

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1520

Fabricarea încălțămintei

1610

Tăierea și rindeluirea lemnului

1621

Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei și cartonului

1721

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea coloranților și a pigmenților

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020

Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esențiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2211

Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului și ipsosului

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2441

Producția metalelor prețioase

2442

Metalurgia aluminiului

2443

Producția plumbului, zincului și cositorului

2444

Metalurgia cuprului

2445

Producția altor metale neferoase

2453

Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454

Turnarea altor metale neferoase

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512

Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521

Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2530

Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea și acoperirea metalelor

2562

Operațiuni de mecanică generală

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

2592

Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651

Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2652

Producția de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2680

Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității

2712

Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității

2720

Fabricarea de acumulatori și baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732

Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2811

Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe și compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2823

Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2841

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020

Fabricarea materialului rulant

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele și somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213

Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250

Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator

3291

Fabricarea măturilor și periilor

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

3700

Colectarea și epurarea apelor uzate

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3831

Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900

Activități și servicii de decontaminare

5221

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222

Activități de servicii anexe transportului pe apă

5223

Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5229

Alte activități anexe transporturilor

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590

Alte servicii de cazare

6201

Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

7111

Activități de arhitectură

7112

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120

Activități de testare și analize tehnice

7410

Activități de design specializat

7721

Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

8510 

Învățământ preșcolar

8621

Activități de asistență medicală generală

8622

Activități de asistență medicală specializată

8690

Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

9311

Activități ale bazelor sportive

9312

Activități ale cluburilor sportive

9313

Activități ale centrelor de fitness

9319

Alte activități sportive

9321

Bâlciuri și parcuri de distracții

9329

Alte activități recreative și distractive n.c.a.

 

[1]Investiția inițială reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea (crearea) unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;