REGULAMENTUL DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA

  1. DEFINIŢII

  Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au următoarele înţelesuri:

  • Beneficiar – persoană fizică, juridică ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidenţială/nerezidenţială, pe teritoriul municipiului Marghita;
  • Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte;
  • Operator – persoană juridică ce are în concesiune serviciul de colectare și transport a deşeurilor pe teritoriul municipiului Marghita;
  • Taxa specială de salubrizare – taxă instituită de Consiliul Local pentru persoanele fizice si juridice care beneficiază de servicii de salubrizare;
  • Contract – acord de voință încheiat de utilizatorii non – casnici și operatorul autorizat în vederea prestării serviciului de colectare a deşeurilor;
  • Utilizatori casnici – utilizatorii, persoane fizice sau asociaţii de proprietari ai apartamentelor din condominii, după caz;
  • Utilizatori non – casnici – utilizatorii, alţii decât utilizatorii casnici şi în special persoanele juridice precum: agenţi economici, instituţii publice, asociaţii, altele decât asociaţiile de proprietari, fundaţii, etc.
  1. REGLEMENTĂRI LEGALE

  Art. 2 Conform prevederilor:

  • 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

  ulterioare, „ (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale (…), aprobă taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. (…) (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective ”;

  -art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ” Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:

  1. g) taxele speciale;

  și art. 484 alin. (1)-(3): „ (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şiConsiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”;

  – art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,

  Art. 25 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevãzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 , precum şi a următoarelor principii:

  1. a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
  2. b) menţinerea echilibrului contractual.

  Art. 26 (1) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  1. c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

  (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  (5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.

  (6) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.

  (7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.

  (8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

  1. a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
  2. b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;
  3. c) să încurajeze investiţiile de capital;
  4. d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.”

  Art. 27 (1) Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite şi aprobate potrivit art. 26 este interzisă.

  (2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

  1. a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;
  2. b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
  3. c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.”

  – Legii nr. 211/2011, art. 17 alin. (1), lit. e), f) g) și h): ”

   (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: (…)

  1. e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul Economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

  (i) volum;

  (ii) frecvenţă de colectare;

  (iii) greutate;

  (iv) saci de colectare personalizaţi;

  1. f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
  2. g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) Contribuţia pentru Economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
  3. h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru Economia circulară prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

  și Art. 21: ”(1) În conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.”

  III.           MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

   

   

  Art. 3 Pe teritoriul administrativ  al  localității Marghita, se instituie taxa specială

  de salubrizare pentru asigurarea următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:

  • colectarea şi  transportul  deşeurilor  municipale,  inclusiv  ale  deşeurilor  toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
  • sortarea deşeurilor municipale;
  • înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;

  Art.  4

      (1) Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către beneficiarii serviciului public  de salubrizare, proprietari ai imobilelor situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Marghita, care nu au încheiat contract în acest sens cu S.C. AVE BIHOR S.R.L., de la data de 01  Octombrie 2020, dată de la care operatorul public de salubrizare și-a început activitatea pe teritoriul UAT-Marghita, respectiv:

  – utilizatorii casnici care locuiesc într-un imobil şi au calitatea de proprietar sau chiriaş al imobilului, proprietate a unei persoane fizice sau juridice,

  – utilizatorii non-casnici, care au sediul social/punctul de lucru și desfăşoară activitate, în clădirile ce le deţin în proprietate/chirie/folosință/administrare, pe teritoriul municipiului Marghita.

  (2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazul imobilelor proprietate publică sau privată ale statului ori ale unității administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, taxa specială de salubrizare reprezinta sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz. În cazul în care concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință, persoane de drept public, transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință a imobilului respectiv, taxa specială de salubrizare va fi datorată de către prima entitate care nu este de drept public, care a primit dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

  (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazul imobilelor deținute în proprietate

  de către entități aflate sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau, după caz, a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, altor entități de drept public sau privat, taxa specială de salubrizare reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință.

   

  Art. 5  Operatorul de serviciu public de salubrizare este cel cӑruia i s-a concesionat serviciul, respectiv  S.C. AVE BIHOR S.R.L.

   

  1. PROCEDURA DE IDENTIFICARE A  PLĂTITORILOR DE TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

  Art. 6

  (1) În principiu Serviciul taxe și impozite locale stabilește taxa de salubritate pentru fiecare beneficiar casnic sau noncasnic.

  În cazul în care sunt contribuabili care încheie contracte de salubrizare cu S.C. AVE BIHOR S.R.L., aceasta va comunica organului fiscal la începutul fiecărei luni informații cu privire la contractele încheiate în luna anterioara. Taxa se va da la scădere, începând cu luna următoare celei în care s-a încheiat contractul.

       (2 ) În cazul în care, pe parcursul anului fiscal intervin modificări de natura celor care duc la încetarea /datorarea taxei, S.C. AVE BIHOR S.R.L. are obligația de a transmite către Serviciul Impozite si Taxe Locale, informații cu privire la rezilierea contractelor existente sau încheierea de noi contracte cu persoanele fizice/juridice care au beneficiat sau vor beneficia de serviciile de salubrizare, până la data de 15 ale lunii in curs, pentru modificările apărute în luna anterioară.

                   (3) În vederea stabilirii corecte a taxei speciale de salubrizare, proprietarii imobilelor în care nu locuieşte nicio persoană, și nu se desfășoară activitate economică au obligaţia depunerii unei declarații pe proprie răspundere, până la data de 31 ianuarie 2021, conform model Anexa nr. 3.

    La declaraţie, proprietarul va anexa următoarele documente, după caz:

  • copie după actul de identitate al solicitantului;
  • declarațiile vecinilor aflați în proximitatea imobilului declarat nelocuit, și/ sau orice document considerat relevant în vederea sistării taxei speciale de salubrizare (facturi de utilități aferente ultimelor 3 luni succesive, adeverință eliberată de către Asociația de proprietari, dovada reședinței în străinătate, precum și/sau alte documente considerate relevante, etc.).

                 (4)  Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări a datelor declarației inițiale, urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare să se efectueze în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii declarației rectificative.

   (5)În cazul beneficiarilor care au imobilul/imobilele date în închiriere/concesiune/administrare/folosință, aceștia au obligația să depună o declarație de impunere conform model Anexa nr. 2, pentru a se stabili calitatea de beneficiar al serviciului de salubritate.

   În cazul în care aceștia nu depun declaraţia de impunere prevăzută în prezentul regulament,  suma datorată ca taxă specială de salubrizare va fi stabilită din oficiu de către Serviciul impozite şi taxe locale, pentru fiecare imobil deținut.

  Decizia de impunere va fi emisă în condițiile Codului de procedură fiscală și va fi transmisă beneficiarilor prin poștă, cu confirmare de primire;

  • în cazul neprimirii/refuzului de primire a deciziei de impunere până la finele primului trimestru al fiecărui an, obligația de plăți subzistă, utilizatorii casnici și non-casnici având obligația de a consulta site-ul/avizierul Primăriei.
  1. PROCEDURA DE STABILIRE SI IMPUNERE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

  Art. 7

  • Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul utilizatorilor casnici va fi la nivelul

  tarifelor medii (aferente tarifelor in cazul pubelei- deșeu rezidual 40 litri)  practicate de către operatorul S.C. AVE BIHOR S.R.L, respectiv, în cazul utilizatorilor non-casnici la nivelul tarifelor practicate de către operatorul S.C. AVE BIHOR S.R.L.

  Taxa specială de salubrizare se stabileşte în sarcina:

  -proprietarului persoană fizică, în situația în care acesta este utilizatorul imobilului sau imobilul este dat in  chirie/folosință/administrare, unei alte persoane fizice;

   -în sarcina titularului contractului de închiriere/comodat/administrare/folosință, în cazul în care utilizatorul este  persoană juridică, indiferent de faptul că proprietarul este persoană fizică sau juridică ;

  – proprietarului persoană juridică în situația în care acesta este utilizatorul imobilului;

  -în sarcina proprietarului persoană juridică în cazul în care imobilul este dat în chirie/comodat/administrare/folosință, unei  persoane fizice, la nivelul taxei aferent contractului tip persoană fizică.

              În cazul imobilelor proprietatea statului sau a unitӑţii administrativ-teritoriale obligaţia de a declara şi de a plăti taxa stabilită, revine chiriaşului imobilului.

              Stabilirea taxei speciale se face pe fiecare gospodărie de către Serviciul impozite şi taxe locale, prin emiterea unei decizii de impunere, din oficiu, de către Serviciul impozite şi taxe locale, pentru beneficiarii care nu care nu au contract de salubrizare în acest sens cu S.C. AVE BIHOR S.R.L..

              (2) Pe baza declaraţiilor depuse de proprietari/chiriaşi Serviciul impozite şi taxe locale operează în evidenţa pe plătitor, taxa specială de salubrizare pe numele titularului contractului de închiriere (persoane juridice).

              (3) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţii se va face de către Serviciul impozite şi taxe locale, în colaborare cu alte comportamente ( Compartiment mediu, autorizări activităţi economice, Poliția locală).

   

  1. MODIFICAREA ŞI SISTAREA TAXEI DE SALUBRIZARE DATORATĂ

   

              Art. 8

  • În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în decizia de impunere iniţială, respectiv față de declaraţia pe proprie răspundere depusă, cel în drept, va depune o declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective (transfer de proprietate, dezmembrarea dreptului de proprietate-uzufruct, comodat, chirie) urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare să se efectueze începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declarației rectificative. La declarație se vor anexa orice documente justificative, care atestă situația respectivă (cvc, donatie, partaj, certificat de mostenitor, contract de intretinere, contract de comodat, inchiriere, etc.).
  • În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului/ moştenitorilor de drept.
  • În cazul în care în imobil nu locuieşte nicio persoană, și nu se desfășoară activitate economică, proprietarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere, însoțită de declarațiile vecinilor aflați în proximitatea imobilului declarat nelocuit, care certifică acest fapt , și/ sau orice document considerat relevant în vederea sistării taxei speciale de salubrizare (facturi de utilități aferente ultimelor 3 luni succesive, adeverință eliberată de către Asociația de proprietari, dovada reședinței în străinătate, precum și alte documente considerate relevante, etc.) caz în care taxa de salubrizare se va sista începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei, sub rezerva verificării ulterioare.         

   

                VII. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

   

                Art. 9

              (1) Plata taxei de salubrizare se va face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Plata taxei speciale se poate face:

  • în numerar, la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale;
  • prin virament bancar, prin Trezoreria Marghita, beneficiar Municipiul Marghita, CUI 4348947, în contul: RO66TREZ08221360206XXXXX;
  • prin mandat poştal, beneficiar Municipiul Marghita, CUI 4348947, în contul: RO66TREZ08221360206XXXXX;
  • cu cardul bancar, prin intermediul P.O.S., la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale;
  • online, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului ro-plati online (global pay).

              (2) Executarea silită a sumelor restante reprezentând taxa specială de salubrizare, se va face de către Serviciul impozite şi taxe locale, conform reglementările legale în vigoare aplicabile impozitelor şi taxelor locale – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.     

                Art. 10

                Sumele colectate se vor utiliza pentru achitarea facturile emise de operatorul de salubritate şi pentru finanţarea cheltuielilor curente, care asigură întreţinerea şi funcţionarea acestor servicii.

        VIII. SANCȚIUNI

             Art. 11

              (1) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, aplicarea măsurilor de executare     silită prevăzute de legislația specială în vigoare.

                VIII. DISPOZIŢII FINALE

                Art. 12

  • Serviciul impozite şi taxe locale va întocmi şi va păstra într-un dosar deschis pentru fiecare proprietar toate documentele justificative care au stat la baza identificării, stabilirii, luării în evidenţă, modificării, sistării taxei speciale de salubrizare. Documentele sunt necesare pentru:
  • justificarea modului de stabilire a taxei;
  • în soluţionarea contestaţiilor;
  • în cadrul procedurii de executare silită.
  • Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local, conform prevederilor legale.
  • Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01.2021 și se modifică în funcție de actele normative care se adoptă ulterior și care au incidență asupra acestuia, precum și nivelul taxelor aprobate de către ADI ECOLECT GROUP BIHOR, respectiv nivelului tarifelor și modul de calcul al acestora stabilite de către operatorul S.C. AVE BIHOR S.R.L.

   Notă:

  În cazul în care intervin modificări în ceea ce privește datele prevăzute în declarație, se va depune o

  declarație rectificativă, în termen de 30 zile de la data apariției modificărilor respective.

  Nedepunerea declarației, anterior menționată, atrage după sine perceperea unei taxe speciale de salubrizare stabilită la  nivelul maximal al tarifelor practicate de către operatorul S.C. AVE BIHOR S.R.L.

  Hotarare taxa salubrizare

  Declaratie pe proprie raspundere privind imobilele nelocuite

  Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare