Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita

Analizând temeiul juridic:

– prevederile art.3, lit.h), din Legea  nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,cu modificările și  completările ulterioare
-prevederile art.8, art.9 alin. (1), art.11, alin.  (3), lit. a) din Legea 185/ 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,
– prevederile Titlului IX,Cap. VI, art. 478 și art. 479 din Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.148/ 2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.27, alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

– prevederile art. 129 , alin. (2),  lit.c), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr  57/2019- Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare:

– referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 967/ 31.01.2022 în calitate de inițiator al  proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita

procesul verbal întocmit de către grupul de lucru nominalizat prin Dispoziția Primarului Municipiului Marghita nr.52 din 13.01.2022;

-raportul de specialitate al arhitectului-şef, înregistrat sub nr.968 din 31.01.2022

-avizul favorabil al Comisiei juridice si al Comisiei de administrare a domeniului public si privat 

          Ţinând cont de :anunţul pentru  dezbatere publică privind proiectul de hotărâre , din 4 februarie 2022, cu  respectarea procedurii prevăzută de Legea 52/2003

            În baza  prevederilor art. 196 , alin. (1),  lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă în şedinţa ordinară din 24 martie 2022 următoarea 

Hotărâre:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre  se comunică cu : Instituția Prefectului Bihor, Primarul Municipiului Marghita, Direcția tehnică, Institutia Arhitectului – șef, Compartiment administrare patrimoniu, Serviciul taxe și impozite locale, afişare pe site-ul instituției www.marghita.ro, secțiunea Monitorul Oficial local, la dosar.