PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 26.09.2023, ORELE 13:00

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru 26 septembrie 2023, ora 13:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice si a Statului de funcții prin desfinţarea Cabinetului primarului municipiului Marghita

            Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe

                                           Comisia juridică dezvoltare regională , integrare europeană, cooperare transfrontalieră

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea si modificarea  Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare, aprobat iniţial prin HCL nr. 211/2021

             Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                  Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2023

            Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                  Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea prețului de vânzare pentru suprafața în cotă de 1050 mp /1844 mp, teren proprietate privată a Municipiului Marghita,înscris pe nr. cadastral 105831, C.F. 105831 Marghita, către S.C.Agrilinc SRL

                  Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                  Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea in domeniul privat a municipiului Marghita , însușirea raportului de evaluare și aprobarea prețului de vânzare pentru suprafața de 240 mp, teren pe care este edificată construcţia proprietatea SC Fitochemical SRL Marghita ,  înscris pe nr. topo.479/2, C.F. 101609 Marghita

                Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat şi Comisia Juridică

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Centrul de Cultură al Judeţului Bihor – Consiliul Judeţean Bihor şi Casa de Cultură a Municipiului Marghita – Consiliul Local al Municipiului Marghita

                 Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                Raport de avizare  : Comisia social-cultural, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 166 din 9.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici Faza SF pentru obiectivul de investiţii “ Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita-componenta 1”

                 Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                 Raport de avizare : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita şi constituirea unor numere cadastrale

în vederea deschiderii de cărţi funciare noi pentru terenuri ce reprezintă străzi

 din intravilanul municipiului Marghita

                 Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                 Raport de avizare : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat si Comisia juridica

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita şi constituirea unor numere cadastrale

în vederea deschiderii de cărţi funciare noi pentru terenuri ce reprezintă drumul de exploatare

din extravilanul municipiului Marghita și sat Ghenetea

                 Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                 Raport de avizare : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat si Comisia juridica

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare, întreţinere şi exploatare a imobilului Bazin didactic de înot, precum şi a tarifelor ce se vor aplica în desfăşurarea activităţii

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

                 Raport de avizare : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat si Comisia juridica

 

 1. Analiză privind oportunitatea menţinerii calităţii UAT Municipiul Marghita de membru în ADI Zona Nord Vest şi în SC Apă Canal  Nord Vest SA

                   Prezinta: primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

 

 1. Probleme curente