PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 25.01.2024, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟐𝟓.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2023
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2024
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza UAT Municipiul Marghita, județul Bihor
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2024 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim de incluziune componenta ajutor de incluziune potrivit Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și alte situații deosebite, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate.
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2023, de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Marghita, în anul 2024
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor și ținerea la zi a Registrului agricol
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 5 din 4.01.2024 privind aprobarea acoperii deficitului de dezvoltare sursa E buget local şi aprobarea utilizării excedentului sursa A buget local şi sursa E unităţi subordonate UAT Municipiul Marghita în anul bugetar 2024
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiții pentru reducerea pierderilor de apă, strategia de control a pierderilor de apă pe anii 2024-2029
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice subordonate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Marghita
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei construcţii având funcţiunea de chioșc şi a terenului aferent, în suprafaţă de 8,84 mp. din clădirea administrativă AUTOGARA MARGHITA, teren şi construcţie aflate în domeniul public al Municipiului Marghita, înscrise în CF nr. 104982 Marghita, situate în Marghita, Calea Republicii nr. 1 , Judeţul Bihor, destinate desfăşurării de activităţi comerciale de alimentaţie publică şi respectiv a documentaţiei de atribuire
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului Marghita
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Marghita în cadrul proiectului “Strengthening the cohesion of the border region by expanding cultural links between twin cities.” (Întărirea coeziunii regiunii de frontieră prin extinderea legăturilor culturale între orașe înfrățite), acronim BERMAR_4.6 și a contribuției proprii necesare implementării acestuia.
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Marghita în cadrul proiectului “Improving health understanding, prevention and knowledge sharing in the cross-border region” (Îmbunătățirea înțelegerii, prevenirii și împărtășirii cunoștințelor în domeniul sănătății în regiunea transfrontalieră), acronim BERMAR_4.5 și a contribuției proprii necesare implementării acestuia.
– Inițiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
16. Raport de activitate pe anul 2023 – Casa de Cultură Marghita
– Prezintă: Referent cultural, Duca Victor-Sergiu
 
17. Raport de activitate pe anul 2023 Biblioteca Municipală „Ioan Munteanu” Marghita, pentru anul 2023
– Prezintă: Bibliotecar, Almasi Eszter
 
18. Raport cuprinzând principalele activități desfășurate de lucrătorii serviciului pe linie de evidența populației și de stare civilă în anul 2023
– Prezintă: Șef serviciu, Pintiuța Laurențiu-Bogdan
 
19. Raport de activitate – Piața agroalimentară Marghita pentru anul 2023
– Prezintă: Administrator, Pușcaș Viorel
 
20. Raport privind activitatea al Poliției locale Marghita pe anul 2023
– Prezintă: Șef serviciu, Ardelean Mihai-Sorin
 
21. Probleme curente