PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 21.12.2023, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟐𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA” derulat în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, și din Bugetul local.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
2. Proiect de hotărâre pentru retragerea UAT Municipiul Marghita din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre pentru retragerea UAT Municipiul Marghita din SC Apă Canal Nord Vest SA și inițierea procedurilor pentru cesionarea acțiunilor deținute de Municipiul Marghita la SC Apă Canal Nord Vest SA.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9735 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2023 și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, modificarea și completarea HCL nr. 87/27.04.2023.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părții de revine titularului dreptului de administrare din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului Marghita.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Listei bunurilor care fac obiectul dării în administrare către SPAACS Marghita prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 70/28.04.2016 privind aprobarea delegării prin gestiune directă a serviciului administrare, amenajare și întreținere zone verzi din Municipiul Marghita, serviciu public de interes local cu personalitate juridică distinctă aflat în subordinea Consiliului Local.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții, a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita și a celorlalte instituții subordonate.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru utilizatori persoane fizice/persoane juridice/instituții publice.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local a municipiului Marghita nr. 96 din 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului “Bazin didactic de înot” precum și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activității.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita pentru anul 2024.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
11. Privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri situate în intravilanul municipiului Marghita și aflate în proprietatea privată a municipiului Marghita.
Ințiator: primar Marcel-Emil SAS–ADĂSCĂLIȚII
 
12. Probleme curente