PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 30.05.2023

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 30.05.2023 ora 13:00:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2023.

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita pe anul 2023

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat.

 

4. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Marghita membru supleant în consiliul de administrație al Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridica

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții, a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate precum si pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita pentru anul 2023

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridica

Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridica

Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Pandurilor, nr. 25, bl. 4, et. 3, ap. 15, identificat prin CF nr. 101256-C1-U15, cu o suprafață construită desfășurată de 92,27 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 23 mp, către chiriașul Szőllősi Erzsébet

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Marghita cu UAT Judeţul Bihor, UAT Municipiul Oradea, UAT Municipiul Beiuş, Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea si regiune (APTOR) , ADI Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Bihor ( ADD Bihor) şi Asociaţia Agricultorilor din Valea Ierului în scopul realizării si organizării în comun a unor târguri de produse tradiţionale locale pe raza administrativ-teritorială a municipiilor .

Iniţiator. Primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

Comisia juridica

 

9. Probleme curente

PUNCT SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Events SRL Oradea pentru organizarea „Zilei Copilului” pe anul 2023.
 
Iniţiator: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat