Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 30.01.2023 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al primarului Municipiului Marghita si instituţiilor subordonate.

Initiator: Viceprimar Zsolt Demian

Raport de avizare:Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.19/2021 pentru modificarea art.33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Marghita, judeţul Bihor pentru anul 2020-2024 aprobat prin HCL nr. 157 din 5.11.2020

Initiator: Viceprimar Zsolt Demian

Raport de avizare:Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita pentru anul 2023

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare europeană

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2023

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia socială , învățământ , sănătate, culte și protecție socială

 

       5.  Proiect de hotărâre    pentru  aprobarea  Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rrome, pentru anul 2023

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

Comisia de administrare a domeniului public si privat,  buget finante

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Marghita pentru anul 2023

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisiei socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

 

 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul II al anului 2022

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisiei socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

 

 1. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2022 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia turism, mediu și agricultură

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2023-2024

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisiei socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Marghita, în anul 2023

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare europeană

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023  de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificăruile și completările ulterioare 

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisiei socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

                                        Comisia de administrare a domeniului public si privat,  buget finante

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 238 din 19.12.2022

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în cotă de 525/1601 mp. înscris pe numărul topografic 569/2 în CF nr. 105438 Marghita, situat în intravilanul municipiului Marghita, strada Nicolae Bălcescu nr. 21 în vederea constituirii unui număr cadastral.

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Marghita.

Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finanţe

 1. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului Marghita pe semestrul II al anului  
 2. Probleme curente.