PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 27.07.2023

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa ordinară convocată pentru data de 27.07. 2023 ora 13,00:
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2023 privind acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase de pe raza Municipiului Marghita pe anul 2023
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului Apei pe perioada 2020-2028, respectiv procentul pierderilor de apă pe anul 2023 pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita (S.P.A.A.C.S)
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării și radierii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare GAZ BARCĂU-BISTRA
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii privind drumurile comunale din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 170 din 31.08.2022 privind aprobarea solicitării adresate Ministerului Educaţiei pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei bazei materiale a clădirii Grădiniţei cu Program Prelungit situată pe str. Nicolae Bălcescu nr. 21
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Marghita a terenului din str. Eroilor nr. 2 având nr. cadastral 103989, înscris in CF nr. 103989 Marghita
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 101 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construirea de locuințe pentru tineri” derulat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, conform – Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Marghita la Programul de interes județean „ÎMPREUNĂ PENTRU UN JUDEȚ CURAT” și derularea acțiunilor necesare implementării programului
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractării de către Spitalul Municipal ”Dr. Pop Mircea„ Marghita de servicii juridice pentru reprezentare în instanţă în Dosarul nr.1632/111/2003 – litigii de muncă
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2023
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a municipiului Marghita
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate a asistenţilor personali desfăşurat în semestrul -I- al anului 2023
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
14. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2023 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor și ținerea la zi a Registrului agricol
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
PUNCTE SUPLIMENTARE
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 și anexei 2 la Hotărârea nr. 65 din 28.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice D.A.L.I. pentru investitia : „Renovare energetică moderată a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita – Corp ATI” derulat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, conform – Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Digitalizarea Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, Componenta C7 – Transformare digitală- Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I13.3 Investiții în sistemele informatice și infrastructura digitală a unităților sanitare și aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Marghita și Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita”
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA” spre finanțare prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 – 714.A – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Municipii reședință de județ
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Marghita a bunului – mijloc fix, hală deschisă din Piața agroalimentară
Iniţiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
15. Probleme curente