Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 19.12.2022

Proiectul Ordinii de zi

pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de   19 decembrie 2022

 

 

  1. Prezentarea procesului verbal a adunării săteşti din Ghenetea din 12.12.2022 pentru alegerea unui nou delegat sătesc  ca urmare a demisiei domnului Chiş Tomi înregistrată la Primaria Municipiului Marghita cu nr. 11993 din 7.11.2022

              Prezintă: Secretar general Cornelia DEMETER

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Municipiului Marghita pe anul 2022

   Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

   Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public-privat

      3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Marghita pentru anul 2023

                Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public-privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor reprezentând impozitele la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Marghita

                Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public-privat

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Urbanizare Zonală (P.U.Z.) pentru obiectivul de investiţii „Infiinţare parc industrial prin introducere teren în intravilanul Municipiului Marghita , a suprafetei de 114.900 mp. , teren proprietate publică a Municipiului Marghita cu nr. cadastral 105778, CF 105778 Marghita”

                Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în Municipiul Marghitajudețul Bihor”

         Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII     

         Raport de avizare: Comisia de buget-finanţe si  administrarea domeniului public si privat

                                      Comisia de turism, agricultură, mediu

  1. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea în domeniul public a unor terenuri din intravilanul Municipiului Marghita

         Initiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII     

         Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                       Comisia juridica, dezvoltare regională

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 16 mp. teren situat in Marghita str. Nicolae Bălcescu nr. 82 pentru acces scări către Bit Marin Antoniu, proprietarul spaţiului comercial  de la parterul blocului.

        Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                      Comisia de urbanism si amenajarea teritorială

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL pentru tineri care s-au eliberat în 2022 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local  a unei  noi liste de prioritate.

   Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

       Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte

                                     Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de teren de 6 mp. din suprafaţa de 644 mp., teren domeniul public al Municipiului Marghita înscris pe nr. top.51 înscris în CF nr. 102495 Marghita, destinat amplasării unei tonete pentru activitate comercială ( tonete pentru comerţ specific, tonete fast-food) în Marghita, Calea Republicii.

   Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

       Raport de avizare: Comisia de  buget finante si administrare a domeniului public si privat

                                      Comisia juridica, dezvoltare regională

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 300 mp. teren intravilan, din domeniul public al Municipiului Marghita având nr. cadastral 105488, înscris in CF nr. 105488 Marghita, în scopul construirii unei capele mortuare in satul Cheţ

        Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

        Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                      Comisia juridica, dezvoltare regională

PUNCT SUPLIMENTAR:

   12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică a municipiului Marghita.
 
   13. Probleme curente.

               Intocmit

             Secretar General

       Cornelia DEMETER