PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 30.05.2024, ORELE 13:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2024
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat
Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67 din 9.12.2008 privind înființarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local Marghita
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană, cooperare transfrontalieră

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubritate
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană, cooperare transfrontalieră

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a mijlocului fix – Autovehicul Special cu nr. de inventar 50 și nr. de înmatriculare BH 09 KLS din domeniul privat al UAT Municipiul Marghita în proprietatea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii pentru trecerea în proprietatea publică a Municipiului Marghita din proprietatea publică a UAT- Județul Bihor a imobilului teren sintetic de sport, situat în Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, identificat în CF nr. 104908 Marghita, nr. cadastral 104908-C1
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat
Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană, cooperare transfrontalieră

7. Probleme curente