Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 18.01.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 18 ianuarie 2023, orele 13:00

1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr. 657 din 22.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru repartizarea sumelor alocate prin Hotărârea de Guvern nr.1508/2022 municipiului Marghita.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public a unor bunuri din rețeaua de apă și canalizare a UAT Municipiul Marghita.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent pentru obiectivul de investiţii -“ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA, A SUPRAFETEI DE TEREN DE 114.900 MP, TEREN PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI MARGHITA CU NR. CADASTRAL 105778, CF 105778 MARGHITA”.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor din HCL nr. 187 din 14.09.2022 privind actulizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Reabilitare și modernizare strazi in localitățile aparținătoare municipiului Marghita, județul Bihor”.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
5. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 1 şi nr. 2 la HCL nr. 245/16.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul: „Statii de reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiul Marghita, judetul Bihor„.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII