PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 16.06.2023

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată din 16.06.2023 ora 12:00:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027

Iniţiator: primar Marcel Emil Sas -Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia juridică

Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finanţe

Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Dotarea şi modernizarea Liceului Teoretic „ Horvath Janos ” Marghita – Construire Sală de sport” cu o capacitate de 861 copii, în Municipiul Marghita , Județul Bihor aprobat prin HCL 64/28.03.2023

Iniţiator: primar Marcel Emil Sas -Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finanţe

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita.

Iniţiator: primar Marcel Emil Sas -Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finanţe