PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 10.05.2023 

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa extraordinară din 10.05.2023, orele 10,00 

 

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construirea de locuințe pentru tineri” derulat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, conform – Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — 2 – Construirea de locuințe nZEB plus

                    Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

                    Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regionala, integrare europeana, cooperare transfrontalieră 

                                                      Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA, EXTINDEREA, DOTAREA, AMENAJAREA INCINTEI ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA, LOC. MARGHITA, CALEA REPUBLICII, NR.1, JUDEȚUL BIHOR

          Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

                    Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regionala, integrare europeana, cooperare transfrontalieră 

                                                      Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile situate în intravilanul municipiului Marghita, strada Progresului și trecerea din domeniul privat al municipiului Marghita în domeniul public al municipiului Marghita a cotei de 31491/119244 mp. teren din numărul cadastral nou creat.

                    Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regionala, integrare europeana, cooperare transfrontalieră 

                                                   Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubritate ( SPAACS ) Marghita pentru  anul 2023

                    Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

                    Raport de avizare:     Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea” Marghita  asupra imobilului  „Clădire situată pe str. Calea Republicii nr.29”, aparținând domeniului privat al Municipiului Marghita și darea în folosință gratuită a unui spațiu din clădire la Casa Județeană de Pensii Bihor

                     Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

                    Raport de avizare:     Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

               Întocmit

Secretar General

Cornelia DEMETER