PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 15 octombrie 2021 orele 16:00

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2021.
  • Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a   domeniului     public și privat

2.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea predarii câtre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națonală de Investiții “C.N.I. ” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren, identificat  cu nr. cad. 105474, înscris în C.F. nr. 105474  Marghita,  în scopul realizării obiectivului de investiții „Construire creșă cu o capacitate de 70 locuri”

  • Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a   domeniului     public și privat