INFORMAȚII IMPORTANTE cu privire la participarea persoanelor fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Lansarea programului: etapa 1 – 28 iulie 2022

Contribuție AFM – 20.000 lei

Aport propriu: 2.000 lei

 1. ÎNSCRIEREA SOLICITANTULUI ÎN CADRUL PROGRAMULUI CONSTĂ ÎN:

(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului se realizează după:

 1. a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
 2. b) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
 3. atributele de identificare a solicitantului;
 4. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;
 5. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral ale imobilului respectiv;
 6. c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora.

(4) Înscrierea se consideră realizată în momentul în care au fost îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (3), aplicația informatică a generat un număr de înregistrare și a realizat rezervarea sumei aferente finanțării. La momentul realizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 de lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanțare.

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII FINANŢĂRII:

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
 2. b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
 3. c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate/devălmășie;
 4. d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 5. e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii cererii de finanțare în aplicația informatică;
 6. f) solicitantul şi coproprietarii/devălmașii pot beneficia o singură dată de finanţare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii/devălmașii. Se consideră că au beneficiat de finanțare în cadrul programului solicitanții aprobați care au încheiat contracte de finanțare cu AFM, aflate în vigoare, inclusiv în perioada de monitorizare;
 7. g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii/devălmașii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii/devălmașii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de eligibilitate.

(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două proprietăți individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc / condominiu, cu mai mult de două apartamente.

III. DOCUMENTE NECESARE SOLICITANTULUI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII:

 Documentele pe care le depune solicitantul la Instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de

participare sunt:

 1. a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
 2. b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii;
 3. c) actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data înscrierii;
 4. d) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 5. e) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii;
 6. f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosință asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
 7. g) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;
 8. h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
 9. i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 10. j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată, sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Notă importantă:

În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară (exemplu: în CF nu e trecut numărul imobilului, etc.), se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială (Primărie), în original sau copie, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective.

Aceste informatii sunt orientative, pentru a putea sa aveti o idee asupra documentatiei necesare depunerii proiectului si pot sa sufere modificari in momentul aparitiei ghidului final aferent programului.

O sa va anuntam de fiecare data cand o sa apara informatii noi despre aceasta linie de finantare dar si despre alte linii de finantare pentru persoanele fizice si/sau juridice.