IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI, SALILOR DE EVENIMENTE DIN CADRUL UAT MARGHITA

IN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI, SĂLI DE EVENIMENTE DIN CADRUL U.A.T. MARGHITA

Conform Art.7, 33, 34 din  Legea nr. 126/1995. cu modificările și completările ulterioare,  pentru organizarea de jocuri de artificii din categoriile 3 și 4, trebuiesc obținute acordurile prevăzute de Lege cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea spectacolului de artificii.

        Dacă doriți să faceți un spectacol de artificii trebuie să aveți în vedere următoarele aspecte legale:

 1. Spectacolele de artificii cu materiale pirotehnice din categoriile II, III, IV, T1 și T2 pot fi facute doar de către firme autorizate să desfăsoare activități în domeniul jocurilor de artificii totodată firma respectivă va trebui să obtină urmatoarele documente:

    Aviz de la Inspectoratul de Politie Județean.

    Acord de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Judetean.

    Aviz de la Primaria pe raza căreia se va desfasura spectacolul de artificii.

Acte necesare în vederea obținerii avizului pentru excutare spectacole de artificii:

 1. Cerere-tip – două exemplare;
 2. Tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
 3. Declaraţie pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
 4. Plan de situaţie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
 5. Opis cu documentele depuse pentru avizare joc de artificii – două exemplare.

    Pentru obtinerea acordului de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta este necesară o copie de pe acordul administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza spectacolul de artificii.

  Asfel conform Art. 38 din Legea 126/1995 cu modificările și completările ulterioare alin.c) prevede : nerespectarea prevederilor art. 34, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

        Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice (include si artificiile) dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.

        Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

 1. între orele 24,00 şi 6,00 cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
 2. la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
 3. la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
 4. la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 5. în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
 6. pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

    Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Crisana” şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.Potrivit H.C.L. 83/28.04.2022 taxa pe anul 2023 pentru eliberarea acordului din partea Primăriei Municipiului Marghita este după cum urmează:

   – până în 10 minute – 810 lei /eveniment

   – peste 10 minute      – 1079lei /eveniment  

Cererea pentru obținerea acordului se depune la biroul relatii cu publicul din cadrul Primăriei sau pe  e-mailul primaria@marghita.ro

                        Primar:

      Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

   

                                                     Intocmit : 

                                                    Cadru Tehnic P.S.I. Ing. Călin DEMETER