Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Analizând temeiul juridic:

– prevederile art. 6 alin.(2), art.12 din   Ordonanţa Guvernului  nr 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  aprobată prin Legea nr. 650/2002;

– prevederile punctului 6-9  din  H.G. nr. 333/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000;

– prevederile art.26 alin (3) din Ordonanța Guvernului 21/1992, republicată privind protecţia consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.475, ali.(3) și alin.(5) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

–  prevederile Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

– prevederile art. 3 pct. a) și  art. 11, pct. n) și pct. o)  din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederilor art. 129 , alin. (2),  lit.„b” și alin. (4), lit.„f” din O.U.G.  57/2019- Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

          Luând în considerare:

–  referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita nr. 627 din data de 19.01.2022, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita;

–  raportul de specialitate înregistrat cu nr. 635 din data de 19.01.2022, întocmit de d-na Maro Monica-Cornelia în calitate de inspector la Compartimentul autorizări activități economice , registratură și relația cu mediul asociativ și de d-na Balog-Tecău Daniela-Maria în calitate de arhitect șef ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita completată și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 30.01.2020;

-avizele  prezentate  de Comisia  juridică si Comisia de administrare a domeniului public şi privat;

          Ţinând cont de : amendamentul nr. 1 depus la proiectul de hotărâre, la art. 61 din regulamentul privind  organizarea  si desfăşurararea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă în Municipiul Marghita , înregistrat sub nr. 2942 din 24.03.2022

anunţul pentru  dezbatere publică privind proiectul de hotărâre , din 4 februarie 2022 , cu  respectarea procedurii prevăzută de Legea 52/2003

În baza  prevederilor art. 196 , alin. (1),  lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă în sedinta ordinară din 24 martie 2022 următoarea

Hotărâre:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La dată intrării în vigoare a prezentei  se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 privind aprobarea Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita, completată și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 30.01.2020;

Art.3. Prezenta  hotărâre  se comunică cu : Instituția Prefectului Bihor, Primarul Municipiului Marghita, Direcția tehnică, arhitect șef, Compartiment autorizări activități economice, registratură și relația cu mediul asociativ, Poliţia Locală Marghita, afişare pe site-ul instituției www.marghita.ro, secțiunea Monitorul Oficial local, la dosar.